پرسشنامه سیستم نوین بانکداری – انگوژن (۲۰۰۶)

پرسشنامه سیستم نوین بانکداری – انگوژن (۲۰۰۶)

سیستم نوین بانکداری: بانکداری الکترونیکی عبارت است از استفاده از فناوری های پیشرفته نرم افزاری و سخت افزاری مبتنی بر شبکه و مخابرات برای تبادل منابع واطلاعات مالی به صورت الکترونیکی که می تواند [...]
پرسشنامه سودمندی درک شده – وسلز و درنان (۲۰۱۰)

پرسشنامه سودمندی درک شده – وسلز و درنان (۲۰۱۰)

به منظور ارزیابی سودمندی درک شده مشتریان از استفاده از خدمات بانکداری همراه می توان از پرسشنامه ای که توسط وسلز و درنان (2010) طراحی شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 3 گویه می باشد که با [...]
پرسشنامه ریسک درک شده – وسلز و درنان (۲۰۱۰)

پرسشنامه ریسک درک شده – وسلز و درنان (۲۰۱۰)

به منظور ارزیابی ریسک درک شده بانکداری همراه برای مشتریان می توان از پرسشنامه ای که توسط وسلز و درنان (2010) طراحی شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 4 گویه می باشد که با طیف 5 گزینه ای [...]