پرسشنامه سیستم نوین بانکداری – انگوژن (۲۰۰۶)

پرسشنامه سیستم نوین بانکداری – انگوژن (۲۰۰۶)

سیستم نوین بانکداری: بانکداری الکترونیکی عبارت است از استفاده از فناوری های پیشرفته نرم افزاری و سخت افزاری مبتنی بر شبکه و مخابرات برای تبادل منابع واطلاعات مالی به صورت الکترونیکی که می تواند [...]
پرسشنامه بررسی عوامل مؤثر بر انتخاب بانک

پرسشنامه بررسی عوامل مؤثر بر انتخاب بانک

به منظور بررسی عوامل مؤثر بر انتخاب بانک می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 25 گویه بوده و دارای ابعاد نگرش‌های کارکنان بانک، هزینه‌های خدمات بانکی، خدمات [...]
پرسشنامه بررسی میزان توجه و درک ریسک در بانک

پرسشنامه بررسی میزان توجه و درک ریسک در بانک

به منظور بررسی میزان توجه و درک ریسک در بانک می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 8 گویه می‌باشد که از منبع معتبر التمیمی و المزروعی (2007) استخراج شده‌اند.
پرسشنامه مفید بودن درک شده خدمات بانکداری

پرسشنامه مفید بودن درک شده خدمات بانکداری

به منظور سنجش و ارزیابی میزان مفید و مناسب بودن خدمات بانکداری از دیدگاه مشتریان می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 17 گویه می‌باشد که از منبع معتبر کایناک و [...]
پرسشنامه سنجش کیفیت خدمات در نظام بانکی

پرسشنامه سنجش کیفیت خدمات در نظام بانکی

به منظور بررسی سنجش کیفیت خدمات در نظام بانکی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 21 گویه بوده و دارای ابعاد کیفیت سیستم خدماتی، کیفیت رفتاری خدمات، کیفیت [...]