پرسشنامه بررسی میزان انگیزه در سرمایه گذاری

پرسشنامه بررسی میزان انگیزه در سرمایه گذاری

به منظور بررسی میزان انگیزه در سرمایه‌گذاری می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 16 گویه بوده و دارای ابعاد هزینه‌ها، کیفیت، تحویل محصولات و انعطاف‌پذیری می [...]
پرسشنامه بکارگیری تأمین کنندگان خارجی

پرسشنامه بکارگیری تأمین کنندگان خارجی

به منظور بررسی ویژگی‌های اثرگذار در تصمیم‌گیری برای استخدام یک تأمین کننده خارجی برای خدمات مدیریت پرتفلیو موجودی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 14 گویه [...]
پرسشنامه بررسی روش‌های تأمین مالی سازمان

پرسشنامه بررسی روش‌های تأمین مالی سازمان

به منظور بررسی روش‌های تأمین مالی سازمان می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 19 گویه بوده و دارای سه روش تأمین مالی استقراض، جریان نقدینگی و استفاده از سهام [...]
پرسشنامه ارزیابی اثربخشی مؤسسات مالی

پرسشنامه ارزیابی اثربخشی مؤسسات مالی

به منظور ارزیابی اثربخشی مؤسسات مالی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 17 گویه و دارای ابعاد ارزیابی پیامد، ارزیابی فرآیند، ارزیابی دارایی محسوس، نرخ های [...]