پرسشنامه کارآیی هزینه – گیلگور و همکاران (۲۰۱۵)

پرسشنامه کارآیی هزینه – گیلگور و همکاران (۲۰۱۵)

کارآیی هزینه: ترکیب حداقل نهاده ی لازم برای تولید سطح ویژه ای از ستانده تعریف شده و میزان توانایی و موفقیت بنگاه در تولید حداکثر ستانده با توجه به عوامل تولید مشخص را اندازه گیری می نماید (رنجبر [...]
پرسشنامه هوش تجاری – پروویچ و همکاران (۲۰۱۲)

پرسشنامه هوش تجاری – پروویچ و همکاران (۲۰۱۲)

به منظور بررسی هوش تجاری می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 30 گویه و شش بعد یکپارچگی داده ها، قابلیت های تحلیلی، کیفیت محتوای اطلاعاتی، کیفیت دسترسی به [...]
پرسشنامه بررسی میزان انگیزه در سرمایه گذاری

پرسشنامه بررسی میزان انگیزه در سرمایه گذاری

به منظور بررسی میزان انگیزه در سرمایه‌گذاری می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 16 گویه بوده و دارای ابعاد هزینه‌ها، کیفیت، تحویل محصولات و انعطاف‌پذیری می [...]
پرسشنامه بکارگیری تأمین کنندگان خارجی

پرسشنامه بکارگیری تأمین کنندگان خارجی

به منظور بررسی ویژگی‌های اثرگذار در تصمیم‌گیری برای استخدام یک تأمین کننده خارجی برای خدمات مدیریت پرتفلیو موجودی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 14 گویه [...]