پرسشنامه ارزیابی ریسک پروژه

پرسشنامه ارزیابی ریسک پروژه

به منظور سنجش و ارزیابی ریسک پروژه می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 20 گویه می‌باشد که از منبع معتبر دیاکون (2004) استخراج شده‌اند.
پرسشنامه میزان توجه سازمان به ارزیابی ریسک

پرسشنامه میزان توجه سازمان به ارزیابی ریسک

به منظور سنجش و ارزیابی میزان توجه سازمان به ارزیابی ریسک می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 8 گویه می‌باشد که از منبع آزمون های کنترل ریسک (2007) استخراج شده‌اند.
پرسشنامه بررسی منابع سازمان و ایمنی

پرسشنامه بررسی منابع سازمان و ایمنی

به منظور بررسی منابع سازمان و ایمنی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 12 گویه می‌باشد که از منبع معتبر دلرو (2005) استخراج شده‌اند.