پرسشنامه ریسک بازار سرمایه – فواکه (۱۳۹۲)

پرسشنامه ریسک بازار سرمایه – فواکه (۱۳۹۲)

ریسک بازار سرمایه: ریسک در اصطلاح عبارت است از امکان تفاوت بازده از مقدار مورد انتظار. در سرمایه­ گذاری، ریسک یعنی احتمال اینکه بازده واقعی (برحسب واحد پول یا درصد) از بازده مورد انتظار متفاوت [...]
پرسشنامه ارزیابی ریسک پروژه

پرسشنامه ارزیابی ریسک پروژه

به منظور سنجش و ارزیابی ریسک پروژه می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 20 گویه می‌باشد که از منبع معتبر دیاکون (2004) استخراج شده‌اند.
پرسشنامه میزان توجه سازمان به ارزیابی ریسک

پرسشنامه میزان توجه سازمان به ارزیابی ریسک

به منظور سنجش و ارزیابی میزان توجه سازمان به ارزیابی ریسک می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 8 گویه می‌باشد که از منبع آزمون های کنترل ریسک (2007) استخراج شده‌اند.
پرسشنامه بررسی منابع سازمان و ایمنی

پرسشنامه بررسی منابع سازمان و ایمنی

به منظور بررسی منابع سازمان و ایمنی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 12 گویه می‌باشد که از منبع معتبر دلرو (2005) استخراج شده‌اند.