پرسشنامه سودمندی درک شده – وسلز و درنان (۲۰۱۰)

پرسشنامه سودمندی درک شده – وسلز و درنان (۲۰۱۰)

به منظور ارزیابی سودمندی درک شده مشتریان از استفاده از خدمات بانکداری همراه می توان از پرسشنامه ای که توسط وسلز و درنان (2010) طراحی شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 3 گویه می باشد که با [...]
پرسشنامه بررسی میزان رضایت مشتریان بانک

پرسشنامه بررسی میزان رضایت مشتریان بانک

به منظور بررسی میزان رضایت مشتریان بانک می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 36 گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر سریجومپا و همکاران (2007) استخراج شده‌اند.
پرسشنامه بررسی نگرش مشتریان درباره حفظ رابطه با مشتریان در شرکت های مشاوره سرمایه گذاری

پرسشنامه بررسی نگرش مشتریان درباره حفظ رابطه با مشتریان در شرکت های مشاوره سرمایه گذاری

به منظور بررسی نگرش مشتریان درباره حفظ رابطه با مشتریان در شرکت های مشاوره سرمایه گذاری می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 20 گویه و دارای ابعاد کیفیت خدمات [...]