پرسشنامه دشمنی مصرف کننده هافمن و همکاران (۲۰۱۱)

پرسشنامه دشمنی مصرف کننده هافمن و همکاران (۲۰۱۱)

به منظور سنجش میزان دشمنی مصرف کننده در خرید محصول های خارجی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 9 گویه و خرده مقیاس های تهدید ادراک شده، نگرش های سیاسی مخالف، [...]
شاخص پایداری اشتیاق مصرف کنندگان ویوگن (۱۹۸۶)

شاخص پایداری اشتیاق مصرف کنندگان ویوگن (۱۹۸۶)

به منظور سنجش میزان اشتیاق مصرف کنندگان می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 3 گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر ویوگن (1986) استخراج شده‌اند. از آنجایی که این [...]
پرسشنامه رایگان عادت خرید کردن

پرسشنامه رایگان عادت خرید کردن

اعتیاد، فقط به معنای وابستگی به مواد مخدر نیست. ممکن است پرداختن به برخی رفتارها هم از حالت عادی و معمولی خارج شود و جنبه اعتیادآور به خود بگیرد. مثل اعتیاد به خرید. ما همیشه نمی توانیم چنین [...]
پرسشنامه رایگان مقیاس رفتار خرج کردن

پرسشنامه رایگان مقیاس رفتار خرج کردن

به منظور ارزیابی نحوه خرج کردن افراد می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 11 گویه می‌باشد که طیف پاسخگویی آن از نوع لیکرت چهار گزینه ای است.
پرسشنامه رایگان سنجش جذب مشتریان

پرسشنامه رایگان سنجش جذب مشتریان

به منظور سنجش و ارزیابی جذب مشتریان می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 11 گویه می‌باشد و طیف پاسخگویی آن 5 گزینه ای است.