پرسشنامه نگرش به تبلیغات موبایلی

پرسشنامه نگرش به تبلیغات موبایلی

به منظور سنجش و ارزیابی نگرش به تبلیغات موبایلی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 4 گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر پارنو و همکاران (2013) و بلانکو و همکاران [...]
پرسشنامه سودمندی درک شده از پیام های تبلیغاتی

پرسشنامه سودمندی درک شده از پیام های تبلیغاتی

سودمندی درک شده تبلیغات: ارتباط بین نگرش و سودمندی درکشده توسط مدلهای "مقدار- چشمداشت" توجیه شده است (فیشبین و آجزن، 1975). بنابراین این نگرش به سوی رفتار وابسته به نتایج مورد انتظار است. ملاحظة [...]
پرسشنامه سودمندی درک شده از تبلیغات

پرسشنامه سودمندی درک شده از تبلیغات

به منظور ارزیابی سودمندی درک شده از تبلیغات توسط مشتریان می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 5 گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر کارجالوتو و همکاران (2008)، بائر [...]
پرسشنامه سرگرمی تبلیغات برای مصرف کننده

پرسشنامه سرگرمی تبلیغات برای مصرف کننده

سرگرمی تبلیغات برای مصرف کننده: «سرگرمی» یک عامل عاطفی به شکل‌گیری نگرش مصرف‌کنندگان دربارة تبلیغات شناسایی شده است. زمینه‌های لذت‌بخش مانند آنان که با سرگرمی، حس‌وحال‌شان به‌گونه‌ای می‌شود که در [...]
پرسشنامه سرگرم کنندگی تبلیغات موبایلی

پرسشنامه سرگرم کنندگی تبلیغات موبایلی

سرگرم کنندگی تبلیغات: سرگرمی نشان دهندة احساس لذت و خوشحالی مشتریان از پیام است. خدمات سرگرم کننده می تواند وفاداری مشتری را افزایش دهد و موجب افزایش ارزش مشتریان شود و از مهمترین عوامل موثر بر [...]
پرسشنامه رنجش از تبلیغات – دوکافی (۱۹۹۶)

پرسشنامه رنجش از تبلیغات – دوکافی (۱۹۹۶)

در میان احساسات، رنجش یکی از شش‌بعد اساسی هنگام تجزیه‌وتحلیل واکنش‌های شخصی برای تبلیغات مشخص شده است. تبلیغات آزاردهنده (رنجشی) باعث نارضایتی و بی‌حوصلگی افراد توصیف شده است. رنجش نیز مقدمه‌ای [...]