پرسشنامه عدم اطمینان مشتریان – توکلی (۱۳۹۴)

پرسشنامه عدم اطمینان مشتریان – توکلی (۱۳۹۴)

وقتی راه حل های نوآورانه در بازارهای جدید اتخاذ می شود قابلیت پیش بینی بازار محدود می شود و اطلاعات محدودی قابل دسترسی می باشد (برای برنامه ریزی بازاریابی). این به دلیل درجه بالای عدم اطمینان [...]
پرسشنامه قصد مصرف – تینگ و همکاران (۲۰۱۹)

پرسشنامه قصد مصرف – تینگ و همکاران (۲۰۱۹)

به منظور سنجش و ارزیابی قصد مصرف می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 3 گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر تینگ و همکاران (2019) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این [...]
پرسشنامه رفتار مصرف کننده – عمویی (۱۳۹۶)

پرسشنامه رفتار مصرف کننده – عمویی (۱۳۹۶)

رفتار مصرف کننده: شامل مجموعه ای از فرآیندهای روانی و اجتماعی است که پیش از خرید آغاز و بعد از مصرف نیز ادامه می یابد. رفتار مصرف کننده عبارت است از مطالعه این که مردم چگونه خرید می کنند و چه [...]