پرسشنامه رضایتمندی از تأهل – کاورمن (۱۹۸۹)

پرسشنامه رضایتمندی از تأهل – کاورمن (۱۹۸۹)

به منظور سنجش و ارزیابی رضایتمندی از تأهل می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 2 گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر کاورمن (1989) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی [...]
پرسشنامه رضایتمندی والدینی – کاورمن (۱۹۸۹)

پرسشنامه رضایتمندی والدینی – کاورمن (۱۹۸۹)

به منظور سنجش و ارزیابی رضایتمندی والدینی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 2 گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر کاورمن (1989) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی [...]
مقیاس ارتباط جنسی زوجی (DSCS) – کاتانیا (۱۹۹۸)

مقیاس ارتباط جنسی زوجی (DSCS) – کاتانیا (۱۹۹۸)

اعمال جنسی که بین همسران رد و بدل می شود (آندرس، 2008). ارتباط جنسی به طور خاص ارتباطی در مورد روابط جنسی میان همسران است که برای یک رابطه جنسی رضایتبخش ضروری است (کاپاچ و کمستک، 1990).