پرسشنامه تعلق خاطر کاری – شافلی و باکر (۲۰۰۴)

پرسشنامه تعلق خاطر کاری – شافلی و باکر (۲۰۰۴)

تعلق خاطر کارکنان رویکردی است که در محل کار طراحی شده تا اطمینان حاصل گردد که کارکنان خود را به اهداف و ارزش های سازمان متعهد می دانند، دارای انگیزه جهت کمک به موفقیت سازمانی بوده و به طور همزمان [...]
پرسشنامه افتخار سازمانی – نوری (۱۳۹۶)

پرسشنامه افتخار سازمانی – نوری (۱۳۹۶)

افتخار سازمانی نشان دهنده ادراک و تجارب خاص از سازمان است. افتخار سازمانی اعتقادات شخصی افراد در مورد سازمان را تقویت می کند (آرنت و همکاران، 2002). مفهوم افتخار کارکنان در سازمان ها یکی از سازه [...]
پرسشنامه ترومای سازمانی – استاینکمپ (۲۰۱۴)

پرسشنامه ترومای سازمانی – استاینکمپ (۲۰۱۴)

ترومای سازمانی پدیده ای است که در صورت وقوع، شوک قابل ملاحظه ای به همه افراد و گروه های سازمانی و حتی به خانواده کارکنان وارد نموده و ساختارهای دفاعی و محافظتی سازمان را در هم می شکند و احساس [...]