پرسشنامه جهات شادکامی OTH – پترسون (۲۰۰۶)

پرسشنامه جهات شادکامی OTH – پترسون (۲۰۰۶)

لیبومیرسکی، شلدون و اسکید (2005)، شادکامی را تجربه احساس نشاط، شادی و خوشی و نیز دارا بودن این احساس که فرد زندگی خود را خوب، با معنا و با ارزش بداند در نظر گرفته‌اند. شادکامی چندین جزء اساسی را [...]
آزمون شخصیت هوگان

آزمون شخصیت هوگان

آزمون شخصیت هوگان یکی از ابزارهای مطرح در حوزه شخصیت است که در حوزه روانشناسی صنعتی/ سازمانی کاربرد گسترده ای دارد و در نیروهای مسلح کاربرد ویژه ای دارد (هوگان، 2007). این ابزارمقیاس خود سنجی [...]
پرسشنامه پیروی سازمانی – کلی (۱۹۸۸)

پرسشنامه پیروی سازمانی – کلی (۱۹۸۸)

پیروی سازمانی: محققان بر این باورند که پیروی دارای یک مفهوم مشخص است به این معنی که تمام افراد به نحوی می توانند پیروی را تعریف کنند. پیروان افراد مطیعی هستند که دارای قدرت کم تر و تحت تاثیر [...]
پرسشنامه اخلاق کار اسلامی – علی (۱۹۸۸)

پرسشنامه اخلاق کار اسلامی – علی (۱۹۸۸)

اخلاق کار اسلامی موضوعی است که در سالهای اخیر با توجه به جهانی شدن کسب و کار و توسعه مفاهیم اخلاق وارد نوشته های مدیریت شده است (سید و متکالف، 2015). ابازنید (2009 ) اخلاق کار اسلامی را مجموعه [...]
پرسشنامه اخلاق کار اسلامی – راخمن (۲۰۱۰)

پرسشنامه اخلاق کار اسلامی – راخمن (۲۰۱۰)

اخلاق کار اسلامی موضوعی است که در سال های اخیر با توجه به جهانی شدن کسب و کار و توسعه مفاهیم اخلاق وارد نوشته های مدیریت شده است (سید و متکالف، 2015). ابازنید ( 2009 ) اخلاق کار اسلامی را مجموعه [...]
پرسشنامه قلدری سازمانی – کویین (۱۹۹۹)

پرسشنامه قلدری سازمانی – کویین (۱۹۹۹)

به‌طور کلی قلدری، رفتار آزاردهنده‌ای است که یک فرد یا گروهی از افراد عمداً در یک دورۀ زمانی به‌صورت مکرر اعمال می‌کنند و شامل توازن‌نداشتن قدرت است. شواهد در حوزۀ قلدری نشان می‌دهند وقتی افراد [...]
پرسشنامه هویت سازمانی

پرسشنامه هویت سازمانی

هویت سازمانی به عنوان میزان و حدی تعریف میشود که، اعضای سازمان احساس یکی بودن با سازمان می کنند (مائل و آشفورث، 1992).