پرسشنامه سکوت سازمانی ون داین (۲۰۰۳)

پرسشنامه سکوت سازمانی ون داین (۲۰۰۳)

ون داين و همكاران (2003) معتقدند سکوت، همیشه، دال بر رفتاری منفعلانه و در تضاد با آوا نیست. سکوت میتواند فعال، آگاهانه، عمدی و هدفمند باشد. این موضوع نکته مهمیاست چرا که ماهیت پیچیده و چندبعدی [...]
پرسشنامه اعتماد به سرپرست – پون (۲۰۰۶)

پرسشنامه اعتماد به سرپرست – پون (۲۰۰۶)

به منظور سنجش و ارزیابی اعتماد به سرپرست می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 3 گویه می‌باشد که از منبع معتبر پون (2006) استخراج شده‌اند.
پرسشنامه بالندگی سازمانی اسپایدرز (۲۰۰۷)

پرسشنامه بالندگی سازمانی اسپایدرز (۲۰۰۷)

به منظور سنجش توسعه و بالندگی از نظر کارکنان سازمان می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 30 گویه و 6 مولفه باز بودن و شفافیت سازمان، اعتماد به همدیگر، شمول و [...]
پرسشنامه شاخص توانمندی کاری (شغلی)

پرسشنامه شاخص توانمندی کاری (شغلی)

ارزيابی توانمندی کاري يک روند پيچيده شامل ارزيابي عينی، و ارزيابي ذهنی (پيشبينی فرد از توانمنديهايش با توجه به ماهيت کارش) است. به علت اينکه روش کاربردی و جامعی که توانمندی کاری را در مطالعات [...]
پرسشنامه بدبینی سازمانی کالاگان (۲۰۰۹)

پرسشنامه بدبینی سازمانی کالاگان (۲۰۰۹)

به منظور سنجش بدبینی سازمانی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 13 گویه و سه بعد بدبینی عاطفی، شناختی و رفتاری می‌باشد که از پژوهش معتبر کالاگان (2009) [...]
پرسشنامه سنجش مهارت های ذهنی امست ۳ (OMSAT-3)

پرسشنامه سنجش مهارت های ذهنی امست ۳ (OMSAT-3)

به منظور سنجش مهارت های ذهنی افراد می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 48 گویه و ابعاد مهارت‌های روانی پایه (اعتماد به نفس، هدف‌گزینی و تعهد)، مهارت‌های [...]
پرسشنامه رایگان توانمندسازی روانشناختی اسپریتزر و میشرا (۱۹۹۷) – ۱۵ گویه ای

پرسشنامه رایگان توانمندسازی روانشناختی اسپریتزر و میشرا (۱۹۹۷) – ۱۵ گویه ای

به منظور سنجش توانمندسازی روانشناختی کارکنان در سازمان می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 15 گویه و ابعاد شایستگی، ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎری، ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬاری، معنی دار ﺑﻮدن و [...]