پرسشنامه اخلاق کار اسلامی – علی (۱۹۸۸)

پرسشنامه اخلاق کار اسلامی – علی (۱۹۸۸)

اخلاق کار اسلامی موضوعی است که در سالهای اخیر با توجه به جهانی شدن کسب و کار و توسعه مفاهیم اخلاق وارد نوشته های مدیریت شده است (سید و متکالف، 2015). ابازنید (2009 ) اخلاق کار اسلامی را مجموعه [...]
پرسشنامه اخلاق کار اسلامی – راخمن (۲۰۱۰)

پرسشنامه اخلاق کار اسلامی – راخمن (۲۰۱۰)

اخلاق کار اسلامی موضوعی است که در سال های اخیر با توجه به جهانی شدن کسب و کار و توسعه مفاهیم اخلاق وارد نوشته های مدیریت شده است (سید و متکالف، 2015). ابازنید ( 2009 ) اخلاق کار اسلامی را مجموعه [...]
پرسشنامه قلدری سازمانی – کویین (۱۹۹۹)

پرسشنامه قلدری سازمانی – کویین (۱۹۹۹)

به‌طور کلی قلدری، رفتار آزاردهنده‌ای است که یک فرد یا گروهی از افراد عمداً در یک دورۀ زمانی به‌صورت مکرر اعمال می‌کنند و شامل توازن‌نداشتن قدرت است. شواهد در حوزۀ قلدری نشان می‌دهند وقتی افراد [...]
پرسشنامه اشتیاق شغلی – شوفلی و سالانوا (۲۰۰۷)

پرسشنامه اشتیاق شغلی – شوفلی و سالانوا (۲۰۰۷)

اشتیاق شغلی که خود میزان اشتیاق و دلبستگی و درگیری مطلوب با شغل است. اشتباق شغلی حالتی از سلامت شغلی است که مثبت، خشنودکننده و برانگیزاننده می باشد و براین اساس کارکنان مشتاق انرژی زیاد داشته ، [...]
پرسشنامه سکوت سازمانی – حاتمی (۱۳۹۵)

پرسشنامه سکوت سازمانی – حاتمی (۱۳۹۵)

پیندر و هارلوس (2001) سکوت سازمانی را بهعنوان امتناع کارکنان از بیان ارزیابی رفتاری، شناختی، عاطفی خود در موقعیت های سازمانی تعریف شده است (جهانبخشیان، اسدی و همکاران، 2015). پیندر و هارلوس سکوت [...]
پرسشنامه نیروی کار احساسی – گرندی (۲۰۰۰)

پرسشنامه نیروی کار احساسی – گرندی (۲۰۰۰)

نیروی کار احساسی: کار احساسی تلاشی است که فرد در راستاي مدیریت احساسات خود و رهایی از موقعیت فعلی، براي انجام کار صورت میدهد. براي مثال خستگی کار نباید بر نحوه رفتار و ارائه کار در موسسات خدماتی [...]
پرسشنامه نیروی کار احساسی – فو (۲۰۱۳)

پرسشنامه نیروی کار احساسی – فو (۲۰۱۳)

نیروی کار احساسی: کار احساسی تلاشی است که فرد در راستاي مدیریت احساسات خود و رهایی از موقعیت فعلی، براي انجام کار صورت می دهد. براي مثال خستگی کار نباید بر نحوه رفتار و ارائه کار در موسسات خدماتی [...]
پرسشنامه مدل های ذهنی مشترک SMM – لیم و لین (۲۰۰۶)

پرسشنامه مدل های ذهنی مشترک SMM – لیم و لین (۲۰۰۶)

مدلهاي ذهنی مشترك: ساختارهاي دانش حفظ شده توسط اعضاي تیم، که آنها را قادر می سازد تا توضیحات و انتظارات را براي وظیفه به دقت شکل دهند تا اقداماتشان را هماهنگ کرده و رفتارشان را با الزامات وظیفه [...]