پرسشنامه تعلق خاطر کاری – شافلی و باکر (۲۰۰۴)

پرسشنامه تعلق خاطر کاری – شافلی و باکر (۲۰۰۴)

تعلق خاطر کارکنان رویکردی است که در محل کار طراحی شده تا اطمینان حاصل گردد که کارکنان خود را به اهداف و ارزش های سازمان متعهد می دانند، دارای انگیزه جهت کمک به موفقیت سازمانی بوده و به طور همزمان [...]
پرسشنامه افتخار سازمانی – نوری (۱۳۹۶)

پرسشنامه افتخار سازمانی – نوری (۱۳۹۶)

افتخار سازمانی نشان دهنده ادراک و تجارب خاص از سازمان است. افتخار سازمانی اعتقادات شخصی افراد در مورد سازمان را تقویت می کند (آرنت و همکاران، 2002). مفهوم افتخار کارکنان در سازمان ها یکی از سازه [...]
پرسشنامه ترومای سازمانی – استاینکمپ (۲۰۱۴)

پرسشنامه ترومای سازمانی – استاینکمپ (۲۰۱۴)

ترومای سازمانی پدیده ای است که در صورت وقوع، شوک قابل ملاحظه ای به همه افراد و گروه های سازمانی و حتی به خانواده کارکنان وارد نموده و ساختارهای دفاعی و محافظتی سازمان را در هم می شکند و احساس [...]
پرسشنامه رفتارهای مخرب کاری – مهدی (۱۳۹۵)

پرسشنامه رفتارهای مخرب کاری – مهدی (۱۳۹۵)

رفتارهای مخرب کاری: کالبرت و همکاران (2004) رفتار ﻣﺨﺮب را اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ تعریف کردند، رفتار ارادی که هنجارهای سازمانی را نقض کرده و سلامتی سازمان و یا کارکنانش و یا هر دو را تهدید می کند. به عقیدة فوکس [...]
پرسشنامه درگیری شغلی – لی و همکاران (۲۰۱۴)

پرسشنامه درگیری شغلی – لی و همکاران (۲۰۱۴)

درگیری شغلی: درگیری شغلی واکنش عاطفی فرد به شغل خود است. درگیری شغلی با رشد و توسعه هویت حرفه ای مرتبط است. درگیری شغلی باعث غیبت پایین تر، تعامل کار بالاتر، عملکرد شغلی بالا، ترک شغل کمتر می شود [...]