پرسشنامه سبک زندگی VALS

پرسشنامه سبک زندگی VALS

سبک زندگی مفهوم روانشناختی است که می تواند توسط فعالیت های فردی، روش تفکر، نوع زندگی و چرخه زندگی، و عملکردها در پاسخ فرد به تحریکات محیطی ارائه شود (گونزالس و بلو، 2002). تاکنون چندین موسسه [...]
پرسشنامه جهات شادکامی OTH – پترسون (۲۰۰۶)

پرسشنامه جهات شادکامی OTH – پترسون (۲۰۰۶)

لیبومیرسکی، شلدون و اسکید (2005)، شادکامی را تجربه احساس نشاط، شادی و خوشی و نیز دارا بودن این احساس که فرد زندگی خود را خوب، با معنا و با ارزش بداند در نظر گرفته‌اند. شادکامی چندین جزء اساسی را [...]
پرسشنامه سبک زندگی اسلامی – کاویانی (۱۳۸۸)

پرسشنامه سبک زندگی اسلامی – کاویانی (۱۳۸۸)

به منظور سنجش سبک زندگی اسلامی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 75 گویه و ابعاد روشنفکری منفی، ویژگیهای درونی، عبادی، دنیاخواهی، اجتماعی، گنه‌کاری، [...]
پرسشنامه رفتارهای مراقبت از خود میلر (۱۹۸۲)

پرسشنامه رفتارهای مراقبت از خود میلر (۱۹۸۲)

به منظور سنجش خود مراقبتی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 20 گویه و حیطه های پیگیری رژیم غذایی تجویز شده، عدم استفاده از سیگار، فعالیت های جسمانی، استفاده [...]
پرسشنامه هویت مدرن حاتمی (۱۳۹۰)

پرسشنامه هویت مدرن حاتمی (۱۳۹۰)

این پرسشنامه 31 سوالی نخستین بار توسط حاتمی در سال 1390 طراحی شده است و هویت مدرن افراد یعنی پایبندی افراد به سبک زندگی مدرن را می‌سنجد. این پرسشنامه دارای 5 خرده مقیاس است که شامل لیبرالیسم و [...]
پرسشنامه تناوب غذا – کاد و همکاران (۲۰۰۴)

پرسشنامه تناوب غذا – کاد و همکاران (۲۰۰۴)

برای ارزیابی تغذیه می توان از مقیاس 10 گویه ای برگرفته شده از پرسشنامه تناوب غذای کاد و همکاران (2004) استفاده کرد. این پرسشنامه خود گزارشدهی ابزار پژوهش مهمی در همه گیرشناسی تغذیه و ارزیابی خطر [...]
پرسشنامه تله های زندگی یانگ و کلاسکو (۱۹۹۴)

پرسشنامه تله های زندگی یانگ و کلاسکو (۱۹۹۴)

پرسشنامه تله های زندگی توسط جفری یانگ و کلاسکو (1994) با 22 سوال و هدف سنجش تله های زندگی مربوط به عدم امنیت یا سلامتی در زندگی خانوادگی طراحی شده است. این پرسشنامه دارای مقیاس 6 درجه ای لیکرت [...]