پرسشنامه رفتارهای مراقبت از خود میلر (۱۹۸۲)

پرسشنامه رفتارهای مراقبت از خود میلر (۱۹۸۲)

به منظور سنجش خود مراقبتی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 20 گویه و حیطه های پیگیری رژیم غذایی تجویز شده، عدم استفاده از سیگار، فعالیت های جسمانی، استفاده [...]
پرسشنامه هویت مدرن حاتمی (۱۳۹۰)

پرسشنامه هویت مدرن حاتمی (۱۳۹۰)

این پرسشنامه 31 سوالی نخستین بار توسط حاتمی در سال 1390 طراحی شده است و هویت مدرن افراد یعنی پایبندی افراد به سبک زندگی مدرن را می‌سنجد. این پرسشنامه دارای 5 خرده مقیاس است که شامل لیبرالیسم و [...]
پرسشنامه تناوب غذا – کاد و همکاران (۲۰۰۴)

پرسشنامه تناوب غذا – کاد و همکاران (۲۰۰۴)

برای ارزیابی تغذیه می توان از مقیاس 10 گویه ای برگرفته شده از پرسشنامه تناوب غذای کاد و همکاران (2004) استفاده کرد. این پرسشنامه خود گزارشدهی ابزار پژوهش مهمی در همه گیرشناسی تغذیه و ارزیابی خطر [...]
پرسشنامه تله های زندگی یانگ و کلاسکو (۱۹۹۴)

پرسشنامه تله های زندگی یانگ و کلاسکو (۱۹۹۴)

پرسشنامه تله های زندگی توسط جفری یانگ و کلاسکو (1994) با 22 سوال و هدف سنجش تله های زندگی مربوط به عدم امنیت یا سلامتی در زندگی خانوادگی طراحی شده است. این پرسشنامه دارای مقیاس 6 درجه ای لیکرت [...]
پرسشنامه بررسی میزان توجه افراد به سلامتی خود

پرسشنامه بررسی میزان توجه افراد به سلامتی خود

به منظور سنجش و ارزیابی میزان توجه افراد به سلامتی خود می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 11 گویه می‌باشد که از منبع معتبر سیجسما و همکاران (2009) استخراج شده‌اند.