پرسشنامه رایگان تیپ شخصیتی A و B راتوس

پرسشنامه رایگان تیپ شخصیتی A و B راتوس

تیپ شخصیتی، عبارت است از مجموعه خصوصیات و ویژگیهای شخصی است که برای اندازهگیری و سنجش فرد و متمایز کردن انسانها از یکدیگر بکار میرود . براساس الگوهای رفتاری، تیپ شخصیتی را میتوان به دو نوع A و B [...]
پرسشنامه ویژگی های شخصیتی در ورزش

پرسشنامه ویژگی های شخصیتی در ورزش

شخصیت الگویی است از تفکر، احساس و رفتار ناشی از ویژگی­های فردی همراه با سازوکارهای روانی پنهان یا آشکار که در پس آن الگوها قرار دارد. همچنین شاملو شخصیت را مجموعه­ای سازمان یافته و واحد متشکلی از [...]
سیاهه نشانه های مرزی – بوهوس و همکاران (۲۰۰۷)

سیاهه نشانه های مرزی – بوهوس و همکاران (۲۰۰۷)

این ابزار خود گزارش دهی توسط بوهوس و همکاران (2007) ساخته شده و شامل 95 سوال و 7 خرده مقیاس ادراك از خود، تنظیم هیجان، خود تخریب‌گری، ملال، تنهایی، تعدی و خصومت است. روایی و پایایی این پرسشنامه [...]
پرسشنامه روابط چند بُعدی بدن خود – کَش (۱۹۹۴)

پرسشنامه روابط چند بُعدی بدن خود – کَش (۱۹۹۴)

این مقیاس 46 ماده ای را کَش (1994) ساخت که دارای دو زیر مقیاس است و براساس طیف لیکرت از کاملاً مخالف = 1 تا کاملاً موافق = 5 نمره گذاری می‌شود و به ارزیابی تجربه سنجشی و هیجانی فرد از ظاهر خود [...]
پرسشنامه بحران هویت (هویت شخصی) – احمدی (۱۳۷۸)

پرسشنامه بحران هویت (هویت شخصی) – احمدی (۱۳۷۸)

به منظور ارزیابی بحران هویت شخصی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 40 گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر احمدی (1378) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این [...]