پرسشنامه بررسی نگرش افراد نسبت به زمان

پرسشنامه بررسی نگرش افراد نسبت به زمان

به منظور بررسی نگرش افراد نسبت به زمان می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 27 گویه بوده و دارای 4 بعد آینده نگری، فشار زمانی، گرایش به زمان حال و توالی می باشد [...]
پرسشنامه فنون مدیریت زمان

پرسشنامه فنون مدیریت زمان

به منظور بررسی ایده‌هایی که می‌تواند جهت بهبود مهارت‌های مدیریت زمان مورد استفاده قرار می‌گیرد می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 68 گویه بوده و دارای ابعاد [...]