پرسشنامه تعارض میان کار و خانواده کاتارا ۲۰۰۵

پرسشنامه تعارض میان کار و خانواده کاتارا ۲۰۰۵

تعارض کار/خانواده نوعی از تعارض بین نقشی است، که در آن فشار ناشی از نقش های حیطه کار و خانواده در برخی از جنبه ها با یکدیگر ناسازگار هستند، از این رو انجام یک نقش (شغلی یا خانوادگی) باعث دشواری [...]
پرسشنامه تضاد بین کار و فرهنگ کاتارا (۲۰۰۵)

پرسشنامه تضاد بین کار و فرهنگ کاتارا (۲۰۰۵)

به منظور بررسی تضاد بین کار و فرهنگ می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 5 گویه می باشد که از پژوهش معتبر کاتارا (2005) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این [...]
پرسشنامه کیفیت زندگی کاری والتون

پرسشنامه کیفیت زندگی کاری والتون

سازمانهای عصر حاضر با نگاه راهبردی به منابع انسانی آن را به عنوان دارایی هوشمند و ارزشمند در نظر دارند و بیش از پیش به ارتقاء کیفیت زندگی و رضایت شغلی کارکنان توجه دارند. بهبود کیفیت زندگی [...]