پرسشنامه بوروکراسی – عدلی (۱۳۷۵)

پرسشنامه بوروکراسی – عدلی (۱۳۷۵)

بوروکراسی را می توان نوعی سازمان سلسله مراتبی تعریف کرد که عقلایی طرح ریزی شده است تا کار بسیاری از انسان ها را در جهت انجام وظایف گسترده اداری هماهنگ کند (روزنبرگ و کوزر، 1385 به نقل از جانعلی [...]
پرسشنامه توسعه سازمانی – لاک و کرافورد (۲۰۰۰)

پرسشنامه توسعه سازمانی – لاک و کرافورد (۲۰۰۰)

توسعه سازمانی: توسعه سازمانی یک استفاده سیستماتیک از دانش علوم رفتاری برای برنامه ریزی توسعه و تقویت استراتژی‌های سازمان، ساختارها و فرایندها برای بهبود اثربخشی سازمان است (گهیل و دشپاند، 2014). [...]
پرسشنامه شبکه سازی – مکینتاش و کروش (۲۰۱۴)

پرسشنامه شبکه سازی – مکینتاش و کروش (۲۰۱۴)

شبکه سازی: شبکه‌سازی مدت زیادي به‌عنوان عامل کلیدي براي موفقیت در هر رده شغلی و حرفه‌ای موردتوجه بوده است. شبکه‌ها در توسعه هویت و خودباوري فرد بسیار مهم هستند از طریق شبکه‌هاست که افراد ارتباطات [...]
پرسشنامه فاصله ساختاری – بانون و همکاران (۲۰۱۲)

پرسشنامه فاصله ساختاری – بانون و همکاران (۲۰۱۲)

فاصله ساختاری به عنوان ساختار فیزیکی در سازمان تعریف می­شود، برای مثال فاصله فیزیکی میان رهبر و کارکنان. برای بهبود و اصلاح سازمانها اخیرا تلاشهای زیادی انجام شده است که عمدتاً حول موضوعاتی مانند [...]