پرسشنامه عملکرد سازمان – محقر و همکاران (۱۳۸۹)

پرسشنامه عملکرد سازمان – محقر و همکاران (۱۳۸۹)

عملکرد سازمانی: عملکرد در لغت یعنی حالت یا کیفیت کارکرد؛ بنابراین، عملکرد سازمان یک سازهی کلی است که بر چگونگی انجام عملیات سازمان اشاره دارد (اسدی، 1395). معروفترین تعریف عملکرد توسط نیلی و [...]
پرسشنامه عارضه یابی سازمانی – ویزبورد (۱۹۷۶)

پرسشنامه عارضه یابی سازمانی – ویزبورد (۱۹۷۶)

عارضه یابی سازمانی عارضه یابی اولین قدم در فرایند ایجاد تغییرات بنیادی است که شامل تحلیلی از واقعیتهای فعلی و همچنین نیازهای محیط و توانایی سازمان در پاسخگویی و برآوردن این نیازها و خلق تصویر [...]
پرسشنامه ترومای سازمانی – استاینکمپ (۲۰۱۴)

پرسشنامه ترومای سازمانی – استاینکمپ (۲۰۱۴)

ترومای سازمانی پدیده ای است که در صورت وقوع، شوک قابل ملاحظه ای به همه افراد و گروه های سازمانی و حتی به خانواده کارکنان وارد نموده و ساختارهای دفاعی و محافظتی سازمان را در هم می شکند و احساس [...]
پرسشنامه عملکرد شغلی – سونی و مکات (۲۰۱۶)

پرسشنامه عملکرد شغلی – سونی و مکات (۲۰۱۶)

عملکرد شغلی: عملکرد شغلی میزان بازده ای است که به موجب اشتغال فرد در سازمان اعم از خدماتی و تولیدی حاصل می شود و تحت تأثیر دو عامل؛ یعنی توانایی کارکنان برای انجام وظایف شغلی و نیز وجود انگیزه در [...]
پرسشنامه مهارت کارکنان – سرلک و کولیوند (۱۳۹۶)

پرسشنامه مهارت کارکنان – سرلک و کولیوند (۱۳۹۶)

مهارت کارکنان: مهارت عبارت است از توانایی تبدیل دانش به کنش، به طوری که به عملکردی مطلوب، منجر شود. مهارت های مدیریتی به مهارت هایی گفته می شود که به وسیله آن، شخص در وجود خود امکان به حرکت در [...]
پرسشنامه محیط خدمت گرایی سازمان – لین (۲۰۰۸)

پرسشنامه محیط خدمت گرایی سازمان – لین (۲۰۰۸)

محیط خدمت گرایی سازمان: محیط خدمت گرایی به عوامل سازمانی که خدمات به مشتریان ارایه می شود اشاره دارد که شامل فرهنگ و جو سازمان، رهبری، نحوه ی طراحی شغل، توانمندسازی کارکنان و پشتیبانی و تعهد [...]