پرسشنامه عملکرد سازمانی – استیونسون (۱۹۹۸)

پرسشنامه عملکرد سازمانی – استیونسون (۱۹۹۸)

عملکرد سازمانی: عملکرد سازمانی مفهوم گسترده ­ای است که آن­چه را که شرکت تولید می­کند و نیز حوزه ­هایی را که با آن در تعامل است، در بر می­ گیرد. به عبارت دیگر عملکرد سازمانی به چگونگی انجام [...]
پرسشنامه جانشین پروری – کیم (۲۰۰۶)

پرسشنامه جانشین پروری – کیم (۲۰۰۶)

جانشین پروری: از نظر راث ول (به نقل از دارنل و کمپل، ۲۰۱۵) جانشین پروری کوشش سنجیده و نظام مندی است که مدیران سازمان برای حصول اطمینان از تداوم رهبری و مدیریت پستهای اصلی و نگهداری و پرورش سرمایه [...]
پرسشنامه عملکرد سازمانی – چوی و راینی (۲۰۱۰)

پرسشنامه عملکرد سازمانی – چوی و راینی (۲۰۱۰)

عملکرد سازمانی: عملکرد سازمانی مفهوم گسترده ­ای است که آن­چه را که شرکت تولید می­ کند و نیز حوزه­ هایی را که با آن در تعامل است، در بر می­گیرد. به عبارت دیگر عملکرد سازمانی به چگونگی انجام [...]
پرسشنامه عملکرد کارکنان – لائو و ساردسی (۲۰۱۲)

پرسشنامه عملکرد کارکنان – لائو و ساردسی (۲۰۱۲)

عملکرد کارکنان: مفهومی فراتر از داده یا ستاده دارد و عبارت است از مجموع رفتارهای مرتبط با شغل که افراد از خود نشان می دهند. عملکرد فرد معیار میزان موفقیت فرد در انجام کارش است و معمولا از میزان [...]
پرسشنامه عملکرد کارکنان – چانگ و همکاران (۲۰۱۲)

پرسشنامه عملکرد کارکنان – چانگ و همکاران (۲۰۱۲)

عملکرد کارکنان: مفهومی فراتر از داده یا ستاده دارد و عبارت است از مجموع رفتارهای مرتبط با شغل که افراد از خود نشان می دهند. عملکرد فرد معیار میزان موفقیت فرد در انجام کارش است و معمولا از میزان [...]
پرسشنامه عملکرد سازمانی – نیلی و همکاران (۲۰۰۰)

پرسشنامه عملکرد سازمانی – نیلی و همکاران (۲۰۰۰)

عملكرد سازماني: این مفهوم را مي توان حاصل تعامل سه منبع فيزيكي، ‌مالي و انساني دانست وگفت كه منابع فيزيكي و مالي خود به خود موجب توليد و خدمات نمي‌گردند، ‌بلكه اين امر زماني حادث مي­گردد كه عنصر [...]
پرسشنامه عملکرد سازمانی – چوی و رینی (۲۰۱۰)

پرسشنامه عملکرد سازمانی – چوی و رینی (۲۰۱۰)

عملکرد سازمانی، شاخصی معرفی می شود که نحوه تحقق اهداف یک سازمان را اندازه گیری می کند. عملکرد را می توان بر اساس تحقق اهداف، کارایی یا اثربخشی هزینه ها، اکتساب منابع کمیاب، انطباق پذیری با محیط، [...]