پرسشنامه حل مسئله و تصمیم گیری – کوک (۱۳۹۵)

پرسشنامه حل مسئله و تصمیم گیری – کوک (۱۳۹۵)

به منظور موفقیت در حل مسئله و تصمیم گیری می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 20 گویه و ابعاد تعریف مسئله، تعیین گزینه‌ها، ارزیابی گزینه ها، تصمیم گیری/انتخاب [...]
پرسشنامه ارزیابی سازگاری سازمانی

پرسشنامه ارزیابی سازگاری سازمانی

به منظور سنجش و ارزیابی سازگاری سازمانی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 18 گویه می‌باشد که از منبع معتبر دابنی (2008) استخراج شده‌اند.