پرسشنامه سنجش مدیر اختاپوس – نصر اصفهانی

پرسشنامه سنجش مدیر اختاپوس – نصر اصفهانی

پرسشنامه حاضر با توجه به مبانی نظری پژوهش و ویژگی های مدیر اختاپوس، توسط نصر اصفهانی و نصر اصفهانی در سال ۱۳۹۰ در ایران تهیه و تنظیم شده است. این پرسشنامه دارای ۲۴ سوال می‌باشد که چهار زیر مقیاس [...]
پرسشنامه موانع مدیریت زنان – فاطمی صدر (۱۳۸۰)

پرسشنامه موانع مدیریت زنان – فاطمی صدر (۱۳۸۰)

به منظور بررسی موانع مدیریت زنان می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 22 گویه و خرده مقیاس های موانع محیطی، موانع اجتماعی، موانع فرهنگی، موانع مذهبی، سوابق [...]
پرسشنامه نفاق روانشناختی مدیریت ارشد

پرسشنامه نفاق روانشناختی مدیریت ارشد

براي سنجش نفاق روانشناختی مدیریت ارشد سازمان، می توان از پرسشنامه ای که توسط هادوی نژاد و عبادی (1394) طراحی شده است، استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 3 گویه است. روایی و پایایی این پرسشنامه تأیید [...]
پرسشنامه نفوذ یا منابع قدرت سوسمان و دیپ

پرسشنامه نفوذ یا منابع قدرت سوسمان و دیپ

به منظور سنجش و ارزیابی نفوذ رهبر یا منابع قدرت وی و بررسی تحت تأثیر قرار گرفتن افرد توسط انواع قدرت رهبر، می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 20 گویه و پنج [...]
پرسشنامه صلاحیت های مدیریت – سارا کوک (۱۳۹۵)

پرسشنامه صلاحیت های مدیریت – سارا کوک (۱۳۹۵)

به منظور سنجش صلاحیت های مدیریت می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 32 گویه و ابعاد انتخاب تیم، تشکیل تیم، مدیریت اجرایی، توسعه تیم، روابط کاری، برنامه ریزی، [...]
پرسشنامه ارزیابی شایستگی مدیران و رؤسا

پرسشنامه ارزیابی شایستگی مدیران و رؤسا

پرسشنامه ارزيابي شايستگي مديران و رؤسا به صورت محقق ساخته طراحی شده و هدف آن سنجش شایستگی مدیران و روسای سازمان ها و ادارات می باشد. تعداد سوالات آن 51 بوده که شایستگی مدیران را از 8 جنبه مختلف [...]
پرسشنامه انتقال مهارت های مدیریتی

پرسشنامه انتقال مهارت های مدیریتی

به منظور بررسی انتقال مهارت های مدیریتی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه مشتمل بر 30 گویه می باشد. این پرسشنامه دارای 7 مؤلفه (نوآوری و ابتکار، قدرشناسی، [...]