پرسشنامه مهارت کارکنان – سرلک و کولیوند (۱۳۹۶)

پرسشنامه مهارت کارکنان – سرلک و کولیوند (۱۳۹۶)

مهارت کارکنان: مهارت عبارت است از توانایی تبدیل دانش به کنش، به طوری که به عملکردی مطلوب، منجر شود. مهارت های مدیریتی به مهارت هایی گفته می شود که به وسیله آن، شخص در وجود خود امکان به حرکت در [...]
پرسشنامه اثربخشی مدیریت سازمان – جفری (۲۰۰۲)

پرسشنامه اثربخشی مدیریت سازمان – جفری (۲۰۰۲)

یک مدیر کارآمد به اهداف بلند مدت یا توفیق بادوام دست می‌یابد. کافی نیست که واحد کاری در یک روز عملکرد بالا داشته باشد، بلکه باید قادر باشد که این عملکرد را همه روزه بدست بیاورد. محققان اثربخشی را [...]
پرسشنامه اثربخشی مدیریت ارشد –  انالویی (۱۹۹۵)

پرسشنامه اثربخشی مدیریت ارشد – انالویی (۱۹۹۵)

به منظور بررسی و شناسایی عوامل اثرگذار بر اثربخشی مدیریت ارشد سازمان می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 11 گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر انالویی (۱۹۹۵) [...]
پرسشنامه مهارت های مدیریتی – مام فورد (۲۰۰۷)

پرسشنامه مهارت های مدیریتی – مام فورد (۲۰۰۷)

به منظور سنجش و ارزیابی مهارت های مدیریتی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 20 گویه و ابعاد مهارت شناختی، مهارت بین فردی، مهارت کسب و کار و مهارت استراتژیک [...]
پرسشنامه اثربخشی مدیران – هوتون و نک (۲۰۰۲)

پرسشنامه اثربخشی مدیران – هوتون و نک (۲۰۰۲)

اثربخشی مدیران: يك مدير كارآمد به اهداف بلند مدت يا توفيق بادوام دست مييابد. كافي نيست كه واحد كاري در يك روز عملكرد بالا داشته باشد، بلكه بايد قادر باشد كه اين عملكرد را همه روزه بدست بياورد. [...]
پرسشنامه مهارت های مدیران – باچا (۲۰۱۲)

پرسشنامه مهارت های مدیران – باچا (۲۰۱۲)

مهارت های مدیران: براي اين كه مديران در انجام وظايف مديريت و ايفاي نقش هاي مديريتي موفق باشند بايد داراي برخي مهارت هاي مديريتي باشند. رابرت كاتز (1974)، مهارت هاي مديريتي را در قالب سه دسته [...]
پرسشنامه نوآوری مدیران – لی و تسای (۲۰۰۵)

پرسشنامه نوآوری مدیران – لی و تسای (۲۰۰۵)

نوآوری مدیران: بکارگیری ایده‌های نوین ناشی از خلاقیت است. در واقع به پیاده ساختن ایده ناشی از خلاقیت که به صورت یک محصول یا خدمت  تازه ارائه شود، نوآوری گویند (بهمنی، 1394). نوآوری سازمانی عبارت [...]
پرسشنامه مهارت های مدیریتی – کافمن و لی (۱۹۹۹)

پرسشنامه مهارت های مدیریتی – کافمن و لی (۱۹۹۹)

برای این كه مدیران در انجام وظایف مدیریت و ایفای نقش‌های مدیریتی موفق باشند باید دارای برخی مهارت‌های مدیریتی باشند. رابرت كاتز (1974 به نقل از علیمردانی، 1392)، مهارت‌های مدیریتی را در قالب سه [...]