پرسشنامه تغییر سازمانی سیلبرمن (۲۰۰۳)

پرسشنامه تغییر سازمانی سیلبرمن (۲۰۰۳)

تغییر سازمانی، مستلزم آگاهی‌های کلی، کار و فعالیت سخت و مجدانه در طی زمان، دارا بودن رویکردی اصولی و هدف مدار و دانشی معتبر در مورد پویایی‌های سازمانی و چگونگی تغییر آنهاست. دانش معتبر و صحیح از [...]
پرسشنامه استاندارد تغییر سازمانی میل (۲۰۰۳)

پرسشنامه استاندارد تغییر سازمانی میل (۲۰۰۳)

تغییر سازمانی، نوعی راهبرد بهسازی سازمان است که اساس آن بر بینش ها و آگاهی های حاصل از پویایی های گروهی، نظریه ها و کاربردها است که می تواند بسیاری از مسائل مهم انسانی موجود در سازمان را حل و فصل [...]
پرسشنامه نگرش به تغییر سازمانی

پرسشنامه نگرش به تغییر سازمانی

به منظور بررسی نگرش به تغییر سازمانی می توان از این پرسشنامه استفاده کرد. پرسشنامه نگرش نسبت به تغییر سازمانی شامل 18 سوال می باشد. این پرسشنامه، نگرش افراد را نسبت به تغییر سازمانی اندازه گیری [...]
پرسشنامه ارزیابی سازگاری سازمانی

پرسشنامه ارزیابی سازگاری سازمانی

به منظور سنجش و ارزیابی سازگاری سازمانی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 18 گویه می‌باشد که از منبع معتبر دابنی (2008) استخراج شده‌اند.