پرسشنامه رایگان سنجش وضعیت نظام مدیریت عملکرد (P & M) بنگاههای ایرانی با رویکرد الگوی بلوغ قابلیت منابع انسانی

پرسشنامه رایگان سنجش وضعیت نظام مدیریت عملکرد (P & M) بنگاههای ایرانی با رویکرد الگوی بلوغ قابلیت منابع انسانی

به منظور سنجش وضعيت نظام مديريت عملکرد (P & M) بنگاههاي ايراني با رويکرد الگوي بلوغ قابليت منابع انساني (P-cmm) می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 55 گویه و 5 [...]
پرسشنامه عملکرد مالی – یانگ و همکاران (۲۰۱۱)

پرسشنامه عملکرد مالی – یانگ و همکاران (۲۰۱۱)

به منظور بررسی عملکرد بازار شرکت می توان از پرسشنامه یانگ و همکاران (2011) استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 4 گویه می باشد. از آنجایی که این پرسشنامه، ترجمة یک پرسشنامه استاندارد خارجی است که به [...]