پرسشنامه عملکرد شغلی – تجریشی (۱۳۹۰)

پرسشنامه عملکرد شغلی – تجریشی (۱۳۹۰)

به منظور سنجش و ارزیابی عملکرد شغلی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 35 گویه و ابعاد کمیت کاری، کیفیت کاری، دانش و مهارت، مسئولیت پذیری، رعایت قوانین و [...]
پرسشنامه عملکرد سازمان – محقر و همکاران (۱۳۸۹)

پرسشنامه عملکرد سازمان – محقر و همکاران (۱۳۸۹)

عملکرد سازمانی: عملکرد در لغت یعنی حالت یا کیفیت کارکرد؛ بنابراین، عملکرد سازمان یک سازهی کلی است که بر چگونگی انجام عملیات سازمان اشاره دارد (اسدی، 1395). معروفترین تعریف عملکرد توسط نیلی و [...]
پرسشنامه عارضه یابی سازمانی – ویزبورد (۱۹۷۶)

پرسشنامه عارضه یابی سازمانی – ویزبورد (۱۹۷۶)

عارضه یابی سازمانی عارضه یابی اولین قدم در فرایند ایجاد تغییرات بنیادی است که شامل تحلیلی از واقعیتهای فعلی و همچنین نیازهای محیط و توانایی سازمان در پاسخگویی و برآوردن این نیازها و خلق تصویر [...]
پرسشنامه عملکرد شغلی – سونی و مکات (۲۰۱۶)

پرسشنامه عملکرد شغلی – سونی و مکات (۲۰۱۶)

عملکرد شغلی: عملکرد شغلی میزان بازده ای است که به موجب اشتغال فرد در سازمان اعم از خدماتی و تولیدی حاصل می شود و تحت تأثیر دو عامل؛ یعنی توانایی کارکنان برای انجام وظایف شغلی و نیز وجود انگیزه در [...]
پرسشنامه عملکرد شغلی – شان و همکاران (۲۰۱۵)

پرسشنامه عملکرد شغلی – شان و همکاران (۲۰۱۵)

عملکرد شغلی: عملکرد شغلی به عنوان ارزش مجموعه رفتارهای کارکنان که به صورت مثبت و یا منفی در دستیابی به اهداف سازمانی سهیم هستند تعریف شده است. این تعریف از عملکرد شغلی شامل رفتارهایی است که تحت [...]
پرسشنامه عملکرد شغلی – الدینگ (۱۹۸۹)

پرسشنامه عملکرد شغلی – الدینگ (۱۹۸۹)

عملکرد شغلی: عملکرد شغلی به عنوان ارزش مجموعه رفتارهای کارکنان که به صورت مثبت یا منفی در دستیابی به اهداف سازمانی سهیم هستند، تعریف می شود. عملکرد شغلی یک سازه ترکیبی است که بر پایه آن کارکنان [...]