پرسشنامه عملکرد سازمانی – استیونسون (۱۹۹۸)

پرسشنامه عملکرد سازمانی – استیونسون (۱۹۹۸)

عملکرد سازمانی: عملکرد سازمانی مفهوم گسترده ­ای است که آن­چه را که شرکت تولید می­کند و نیز حوزه ­هایی را که با آن در تعامل است، در بر می­ گیرد. به عبارت دیگر عملکرد سازمانی به چگونگی انجام [...]
پرسشنامه عملکرد سازمانی – چوی و راینی (۲۰۱۰)

پرسشنامه عملکرد سازمانی – چوی و راینی (۲۰۱۰)

عملکرد سازمانی: عملکرد سازمانی مفهوم گسترده ­ای است که آن­چه را که شرکت تولید می­ کند و نیز حوزه­ هایی را که با آن در تعامل است، در بر می­گیرد. به عبارت دیگر عملکرد سازمانی به چگونگی انجام [...]
پرسشنامه عملکرد کارکنان – لائو و ساردسی (۲۰۱۲)

پرسشنامه عملکرد کارکنان – لائو و ساردسی (۲۰۱۲)

عملکرد کارکنان: مفهومی فراتر از داده یا ستاده دارد و عبارت است از مجموع رفتارهای مرتبط با شغل که افراد از خود نشان می دهند. عملکرد فرد معیار میزان موفقیت فرد در انجام کارش است و معمولا از میزان [...]
پرسشنامه عملکرد کارکنان – چانگ و همکاران (۲۰۱۲)

پرسشنامه عملکرد کارکنان – چانگ و همکاران (۲۰۱۲)

عملکرد کارکنان: مفهومی فراتر از داده یا ستاده دارد و عبارت است از مجموع رفتارهای مرتبط با شغل که افراد از خود نشان می دهند. عملکرد فرد معیار میزان موفقیت فرد در انجام کارش است و معمولا از میزان [...]
پرسشنامه عملکرد سازمانی – نیلی و همکاران (۲۰۰۰)

پرسشنامه عملکرد سازمانی – نیلی و همکاران (۲۰۰۰)

عملكرد سازماني: این مفهوم را مي توان حاصل تعامل سه منبع فيزيكي، ‌مالي و انساني دانست وگفت كه منابع فيزيكي و مالي خود به خود موجب توليد و خدمات نمي‌گردند، ‌بلكه اين امر زماني حادث مي­گردد كه عنصر [...]
پرسشنامه عملکرد سازمانی – چوی و رینی (۲۰۱۰)

پرسشنامه عملکرد سازمانی – چوی و رینی (۲۰۱۰)

عملکرد سازمانی، شاخصی معرفی می شود که نحوه تحقق اهداف یک سازمان را اندازه گیری می کند. عملکرد را می توان بر اساس تحقق اهداف، کارایی یا اثربخشی هزینه ها، اکتساب منابع کمیاب، انطباق پذیری با محیط، [...]
پرسشنامه عملکرد شرکت – اسپلیک و بریتل (۲۰۱۴)

پرسشنامه عملکرد شرکت – اسپلیک و بریتل (۲۰۱۴)

عملکرد شرکت: عملکرد شرکت بعد خارجی اثر بخشی سازمانی را شامل می شود در حالی که اثر بخشی سازمانی علاوه برعوامل خارجی عوامل داخلی را نیز در بر می گیرد . عملکرد: این اعتقاد وجود دارد که عملکرد تنها [...]
پرسشنامه عملکرد عملیاتی – موهان و سکویرا (۲۰۱۶)

پرسشنامه عملکرد عملیاتی – موهان و سکویرا (۲۰۱۶)

عملکرد عملیاتی: عملکرد به اجرا آوردن یا به عمل درآوردن است، میزان تکمیل کار است، میزان انجام موفقیت آمیز یک کار است. بنابراین وقتی سخن از عملکرد سازمان به میان میآید باید بگوییم که چه نتایجی برای [...]