پرسشنامه عدالت سازمانی – احمدی (۱۳۹۱)

پرسشنامه عدالت سازمانی – احمدی (۱۳۹۱)

به منظور ارزیابی عدالت سازمانی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 13 گویه و سه بعد عدالت تعاملی، توزیعی و رویه ای می‌باشد که از پژوهش معتبر احمدی (1391) [...]
پرسشنامه فرهنگ کار – احمدی (۱۳۹۱)

پرسشنامه فرهنگ کار – احمدی (۱۳۹۱)

فرهنگ کار مجموعه رفتارهای درونی شده مطلوب و مناسب در کارکنان است که برای توسعه و موفقیت در سازمان ضروری است (اسمیت و نوبل، 2004). کلارک (2004) فرهنگ کار را رعایت نظم در انجام کارها سخت کوشی و [...]
پرسشنامه محیط خدمت گرایی سازمان – لین (۲۰۰۸)

پرسشنامه محیط خدمت گرایی سازمان – لین (۲۰۰۸)

محیط خدمت گرایی سازمان: محیط خدمت گرایی به عوامل سازمانی که خدمات به مشتریان ارایه می شود اشاره دارد که شامل فرهنگ و جو سازمان، رهبری، نحوه ی طراحی شغل، توانمندسازی کارکنان و پشتیبانی و تعهد [...]
پرسشنامه اعتماد سازمانی – موسوی (۱۳۹۴)

پرسشنامه اعتماد سازمانی – موسوی (۱۳۹۴)

شاکلی-زالبک و همکاران (2005) اعتماد سازمانی را به عنوان انتظارات، فرضیات و یا عقاید یک فرد در رابطه با احتمال اینکه اعمالی آتی طرف های مقابل، مفید، مطلوب و فاقد منافع فردی و فرصت طلبی باشد، تعریف [...]