پرسشنامه سکوت سازمانی ون داین (۲۰۰۳)

پرسشنامه سکوت سازمانی ون داین (۲۰۰۳)

ون داين و همكاران (2003) معتقدند سکوت، همیشه، دال بر رفتاری منفعلانه و در تضاد با آوا نیست. سکوت میتواند فعال، آگاهانه، عمدی و هدفمند باشد. این موضوع نکته مهمیاست چرا که ماهیت پیچیده و چندبعدی [...]
پرسشنامه اعتماد به سرپرست – پون (۲۰۰۶)

پرسشنامه اعتماد به سرپرست – پون (۲۰۰۶)

به منظور سنجش و ارزیابی اعتماد به سرپرست می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 3 گویه می‌باشد که از منبع معتبر پون (2006) استخراج شده‌اند.
پرسشنامه قدرت نسبت داده شده – کومر (۱۹۸۴)

پرسشنامه قدرت نسبت داده شده – کومر (۱۹۸۴)

به منظور سنجش نوع ادراکات زیردستان نسبت به جریان قدرت در روابط بین فردی در سازمان می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 25 گویه و 5 خرده مقیاس پاداش، اجباری، [...]
پرسشنامه فرهنگ سازمانی کویین و اسپریتزر (۲۰۰۱)

پرسشنامه فرهنگ سازمانی کویین و اسپریتزر (۲۰۰۱)

ریچارد موریس فرهنگ سازمانی را اعتقادات نسبتاً ثابت ارزش‌ها و ادراکات مشترک که توسط اعضای سازمان حفظ می‌گردد، تعریف می‌کند. برای این که افراد تازه وارد بتوانند به سازمان خود را در دستیابی به اهداف [...]