پرسشنامه عدالت سازمانی – گرینبرگ (۱۹۸۸)

پرسشنامه عدالت سازمانی – گرینبرگ (۱۹۸۸)

عدالت سازمانی: ادراک کارکنان سازمان ها از دریافت انصاف و واکنش های رفتاری آنان به چنین ادراکاتی را توصیف می کند (ندیری و همکاران، 2010). امروزه، مفهوم عدالت سازمانی و نگرش به کارکنان، معنی تازه [...]
پرسشنامه عدالت توزیعی – پرایس و مولر (۱۹۸۶)

پرسشنامه عدالت توزیعی – پرایس و مولر (۱۹۸۶)

عدالت توزيعي: عدالت توزيعي ناظر به تكاليف دولت در برابر مردم است و چگونگي توزيع مشاغل، مناصب و اموال عمومي را معين مي كند؛ در واقع احساس عدالت توزيعي از سوي مردم با انصاف ادراك شده از پيامدها سر [...]
پرسشنامه فرهنگ سازمانی – مورمن (۱۹۹۵)

پرسشنامه فرهنگ سازمانی – مورمن (۱۹۹۵)

فرهنگ سازمان: فرهنگ سازمانی الگوی ارزش ها وعقاید مشترک می باشد که به افراد کمک می کند عملکرد سازمانی را درک کرده و هنجارهایی برای رفتار در سازمان ارائه کند (موسی و الاس ، 2016). عبارت است از [...]
پرسشنامه تعارض بین فردی – جن (۱۹۹۵)

پرسشنامه تعارض بین فردی – جن (۱۹۹۵)

رابینز در تعریفی می گوید: تعارض فرآیندي است که در آن، شخص الف به طور عمدي می کوشد تا به گونه اي بازدارنده سبب ناکامی شخص ب در رسیدن به علایق و اهدافش گردد. پدیده اي که آثار مثبت و منفی روي عملکرد [...]
پرسشنامه سبک مربیگری – بکان و اسپیر (۲۰۰۳)

پرسشنامه سبک مربیگری – بکان و اسپیر (۲۰۰۳)

مربیگری فرآیند همراهی مداوم و حمایت از فرد برای ثابت قدم ماندن در اهداف و تعهدات خود است و به معنای پیمونی راهی میانبر، فائق آمدن بر ترس و تقویت و نیرومند ساختن نقاط و ویژگی های مهم و اساسی است. [...]