پرسشنامه تعارض بین فردی – جن (۱۹۹۵)

پرسشنامه تعارض بین فردی – جن (۱۹۹۵)

رابینز در تعریفی می گوید: تعارض فرآیندي است که در آن، شخص الف به طور عمدي می کوشد تا به گونه اي بازدارنده سبب ناکامی شخص ب در رسیدن به علایق و اهدافش گردد. پدیده اي که آثار مثبت و منفی روي عملکرد [...]
پرسشنامه عدم تقارن تعارض – جن (۱۹۹۵)

پرسشنامه عدم تقارن تعارض – جن (۱۹۹۵)

افراد برداشت هاي مختلفی از واقعیت دارند و به لحاظ منطقی ادراك متفاوتی از تعارض دارند. بطور خاص، واژه عدم تقارن تعارض براي نشان دادن درجه اي که ادراك افراد از تعارض متفاوت است می باشد (جن و [...]
پرسشنامه رایگان ارتباطات سازمانی

پرسشنامه رایگان ارتباطات سازمانی

ارتباطات سازمانی فرایندی است که مدیران بوسیله آن سیستمی را برای گرفتن اطلاعات و تبادل معانی با افراد و ارگانهای فراوان داخل و خارج سازمان برقرار می سازند (نظری، ۱۳۸۶).
پرسشنامه میزان سیاسی بودن فرد – بایرنز (۱۹۹۱)

پرسشنامه میزان سیاسی بودن فرد – بایرنز (۱۹۹۱)

به منظور بررسی میزان سیاسی بودن فرد می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 10 گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر بایرنز (1991) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این [...]
پرسشنامه سیاست های سازمانی – البانا (۲۰۱۶)

پرسشنامه سیاست های سازمانی – البانا (۲۰۱۶)

سیاست های سازمانی: جنبه سیاسی سازمان ها با روش هایی سر و کار دارد که در آنها اعضاء سازمان ها قادرند تا از طریق استفاده از قدرت و یا از طریق روش های اثرگذاری همچون ایجاد دسته و ائتلاف، تاکتیک های [...]