پرسشنامه کیفیت روابط کاری – دل وچیو (۱۹۹۸)

پرسشنامه کیفیت روابط کاری – دل وچیو (۱۹۹۸)

کیفیت روابط کاری: در روزگاری که سازمانها از کارکنان خود توقع بیشتری دارند، کیفیت روابط کاری اهمیت بیشتری یافته است (بولتون، 1996). کیفیت روابط کاری که بر اساس تئوری مراوده، رهبر- عضو بیان می شود. [...]
پرسشنامه تعارض بین فردی – جن (۱۹۹۵)

پرسشنامه تعارض بین فردی – جن (۱۹۹۵)

رابینز در تعریفی می گوید: تعارض فرآیندي است که در آن، شخص الف به طور عمدي می کوشد تا به گونه اي بازدارنده سبب ناکامی شخص ب در رسیدن به علایق و اهدافش گردد. پدیده اي که آثار مثبت و منفی روي عملکرد [...]
پرسشنامه عدم تقارن تعارض – جن (۱۹۹۵)

پرسشنامه عدم تقارن تعارض – جن (۱۹۹۵)

افراد برداشت هاي مختلفی از واقعیت دارند و به لحاظ منطقی ادراك متفاوتی از تعارض دارند. بطور خاص، واژه عدم تقارن تعارض براي نشان دادن درجه اي که ادراك افراد از تعارض متفاوت است می باشد (جن و [...]
پرسشنامه رایگان ارتباطات سازمانی

پرسشنامه رایگان ارتباطات سازمانی

ارتباطات سازمانی فرایندی است که مدیران بوسیله آن سیستمی را برای گرفتن اطلاعات و تبادل معانی با افراد و ارگانهای فراوان داخل و خارج سازمان برقرار می سازند (نظری، ۱۳۸۶).