پرسشنامه رفتار شهروندی برند

پرسشنامه رفتار شهروندی برند

به منظور سنجش رفتار شهروندی برند می توان از پرسشنامه ای که از پژوهش های ژی و همکاران (2014) و پوریکلی و همکاران (2014) فراهم شده است، استفاده کرد. این پرسشنامه شامل 15 گویه و سه بعد هواخواهی [...]
پرسشنامه رفتار شهروندی برند کینگ و گریس (۲۰۱۰)

پرسشنامه رفتار شهروندی برند کینگ و گریس (۲۰۱۰)

با الهام گرفتن از مفهوم رفتار شهروندی سازمانی می توان مفهوم رفتار شهروندی برند را تعریف کرد که ساختاری تجمعی دارد و بیان کننده رفتارهایی عام در کارکنان است که باعث بهبود هویت برند می شود. [...]