پرسشنامه فروتنی رهبر – اونز و همکاران (۲۰۱۳)

پرسشنامه فروتنی رهبر – اونز و همکاران (۲۰۱۳)

فروتنی رهبر: فروتنی از دیدگاه ساندیچ و وینز (2001 به نقل از رضایی خوشخرام، 1398) به معنای این است که فرد تنها به خودش توجه نداشته، بلکه به دیگران نیز توجه دارد و توانایی ها و استعدادهای سایرین را [...]