پرسشنامه قدرت نسبت داده شده – کومر (۱۹۸۴)

پرسشنامه قدرت نسبت داده شده – کومر (۱۹۸۴)

به منظور سنجش نوع ادراکات زیردستان نسبت به جریان قدرت در روابط بین فردی در سازمان می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 25 گویه و 5 خرده مقیاس پاداش، اجباری، [...]
پرسشنامه رهبری اخلاقی – لنیک و کیل (۲۰۰۵)

پرسشنامه رهبری اخلاقی – لنیک و کیل (۲۰۰۵)

به منظور سنجش و ارزیابی میزان توجه مدیریت به رهبری اخلاقی در سازمان می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 11 گویه می‌باشد که از منبع معتبر لنیک و همکاران (2005) [...]
پرسشنامه رهبری دانش محور – دونیت و دپابلو ۲۰۰۵

پرسشنامه رهبری دانش محور – دونیت و دپابلو ۲۰۰۵

رهبري دانش محور هر نگرش یا عملی (گروهی یا فردي و عینی یا ضمنی) است که دانش جدید و با اهمیت را در روشهایی که نهایتاً موجب تفکر و پیامدهاي جمعی می‌شود تهییج می‌کند تا خلق، تسهیم و مورد استفاده قرار [...]
پرسشنامه رهبری اصیل والومبا

پرسشنامه رهبری اصیل والومبا

به منظور سنجش و ارزیابی رهبری اصیل می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 16 گویه و 4 بعد خودآگاهی، شفافیت ارتباطی، جنبه هاي درونی اخلاق (چشم انداز اخلاقی درونی [...]
پرسشنامه رهبری اخلاقی راولد ۲۰۰۸ – ۱۲ گویه ای

پرسشنامه رهبری اخلاقی راولد ۲۰۰۸ – ۱۲ گویه ای

در جهان غرب قدمت تعریف اخلاق به ارسطو و افلاطون میرسد. واژه اخلاق از ریشه "ethos " که یک واژه یونانی به معنی شخصیت، رفتار و یا آداب و رسوم میباشد، گرفته شده است که در مورد اخلاقیات و ارزش هایی [...]
پرسشنامه رهبری اخلاقی راولد ۲۰۰۸ – ۶ گویه ای

پرسشنامه رهبری اخلاقی راولد ۲۰۰۸ – ۶ گویه ای

در جهان غرب قدمت تعریف اخلاق به ارسطو و افلاطون میرسد. واژه اخلاق از ریشه "ethos " که یک واژه یونانی به معنی شخصیت، رفتار و یا آداب و رسوم میباشد، گرفته شده است که در مورد اخلاقیات و ارزش هایی [...]
پرسشنامه رهبری اخلاقی دی هاق (۲۰۰۸)

پرسشنامه رهبری اخلاقی دی هاق (۲۰۰۸)

به منظور سنجش و ارزیابی رهبری اخلاقی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 17 گویه و سه مولفه انصاف، شفاف سازی و تسهیم قدرت می‌باشد که از منبع معتبر دی هاق و دن [...]
پرسشنامه رفتار رهبری تحولگرا بتنکورت (۲۰۰۴)

پرسشنامه رفتار رهبری تحولگرا بتنکورت (۲۰۰۴)

برای سنجش رفتار رهبری تحولگرا می توان از پرسشنامه ای که در پژوهش بتنکورت (2004) مورد استفاده قرار گرفته، استفاده کرد. روایی و پایایی این پرسشنامه در پژوهش هایی در سال های 1387 و 1391 مورد تأیید [...]