پرسشنامه رفتارهای رهبری – کوزس و پاسنر (۱۹۸۷)

پرسشنامه رفتارهای رهبری – کوزس و پاسنر (۱۹۸۷)

رفتار رهبری: هر رهبر دارای رفتار رهبری است که از آن برای تاثیر گذاری بر افراد استفاده می کند. رفتار رهبری عبارت است از الگوهای دائمی و مستمری که افراد هنگام کار با دیگران از آن استفاده می کنند و [...]
پرسشنامه رهبری تأملی – طاهری و طاهری (۱۳۹۶)

پرسشنامه رهبری تأملی – طاهری و طاهری (۱۳۹۶)

بنا به نظر کاستلی (2012) رهبری تأملی را بر اساس الگویی که شامل پنج مولفه است، تعریف می کند. رهبری تأملی از طریق این 5 مولفه تحقق پیدا می کند: گشودگی: توانایی مدیر در ایجاد محیطی امن که تسهیم [...]
پرسشنامه رهبری مخرب – هونگ لو و همکاران (۲۰۱۲)

پرسشنامه رهبری مخرب – هونگ لو و همکاران (۲۰۱۲)

رهبری مخرب: تمایل به رفتار مخرب دارند جهت گیری خودخواهانه دارند و بیشتر بر نیازهای خودشان تمرکز دارند تا نیازهای زیر دستان خود. دیدگاه ما دربارهی رهبری مخرب بین داشتن نقش رهبری و موثر بودن در این [...]
پرسشنامه رهبری سوء استفاده گرانه – تپر (۲۰۰۰)

پرسشنامه رهبری سوء استفاده گرانه – تپر (۲۰۰۰)

طی سالهای اخیر بسیاری از صاحب نظران و محققان به رفتارهای نامطلوب مدیران، سرپرستان و رهبران در سازمانها توجه نشان داده اند. یكی از پدیده هایی كه به طور جدی در این سالها مورد توجه قرار گرفته، [...]
پرسشنامه سبک مربیگری – بکان و اسپیر (۲۰۰۳)

پرسشنامه سبک مربیگری – بکان و اسپیر (۲۰۰۳)

مربیگری فرآیند همراهی مداوم و حمایت از فرد برای ثابت قدم ماندن در اهداف و تعهدات خود است و به معنای پیمونی راهی میانبر، فائق آمدن بر ترس و تقویت و نیرومند ساختن نقاط و ویژگی های مهم و اساسی است. [...]
پرسشنامه مربی گری – میلر (۱۹۹۷)

پرسشنامه مربی گری – میلر (۱۹۹۷)

به منظور سنجش مربی گری می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 19 گویه و سه بعد تغییر الگوهای فکری، رفتار مربی گونه، توسعه کارکنان می‌باشد که از پژوهش معتبر میلر [...]
پرسشنامه رهبری زهرآگین – اشمیت (۲۰۰۸)

پرسشنامه رهبری زهرآگین – اشمیت (۲۰۰۸)

رهبری زهرآگین سبکی از رهبری است که در آن رهبر با توجه به رفتار منفی و ویژگی های فردی مخربی که دارد، آسیب طولانی مدت و جدی به طور مستقیم به پیروان خود و به طور غیر مستقیم به سازمان تحمیل می کند [...]
پرسشنامه رهبری تحول گرا – کارلس و همکاران (۲۰۰۰)

پرسشنامه رهبری تحول گرا – کارلس و همکاران (۲۰۰۰)

رهبری تحول‌گرا: به عنوان یک سبک رهبری است که برای ایجاد انگیزه و الهام بخشیدن به پیروان برای تحقق اهداف بالادستی صورت می‌گیرد؛ که در این فرآیند نگرش ها، ارزش‌ها و رفتارهای پیروان تغییر می‌یابد. [...]