پرسشنامه عدالت سازمانی – احمدی (۱۳۹۱)

پرسشنامه عدالت سازمانی – احمدی (۱۳۹۱)

به منظور ارزیابی عدالت سازمانی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 13 گویه و سه بعد عدالت تعاملی، توزیعی و رویه ای می‌باشد که از پژوهش معتبر احمدی (1391) [...]
پرسشنامه پارتی بازی – عبدالله (۱۹۹۸)

پرسشنامه پارتی بازی – عبدالله (۱۹۹۸)

یکی از پدیده های نامطلوب سازمانی که در بیشتر کشورها به شکل های مختلف وجود دارد ، پارتی بازی است. (عبداالله و همکاران، 1998). رابطه مداری (پارتی بازی) استفاده از قدرت شغلی جهت رساندن منفعت به [...]
پرسشنامه عدالت سازمانی – گرینبرگ (۱۹۸۸)

پرسشنامه عدالت سازمانی – گرینبرگ (۱۹۸۸)

عدالت سازمانی: ادراک کارکنان سازمان ها از دریافت انصاف و واکنش های رفتاری آنان به چنین ادراکاتی را توصیف می کند (ندیری و همکاران، 2010). امروزه، مفهوم عدالت سازمانی و نگرش به کارکنان، معنی تازه [...]
پرسشنامه عدالت توزیعی – پرایس و مولر (۱۹۸۶)

پرسشنامه عدالت توزیعی – پرایس و مولر (۱۹۸۶)

عدالت توزيعي: عدالت توزيعي ناظر به تكاليف دولت در برابر مردم است و چگونگي توزيع مشاغل، مناصب و اموال عمومي را معين مي كند؛ در واقع احساس عدالت توزيعي از سوي مردم با انصاف ادراك شده از پيامدها سر [...]
پرسشنامه ادراک برابری سازمانی – استرون (۱۳۷۵)

پرسشنامه ادراک برابری سازمانی – استرون (۱۳۷۵)

به منظور سنجش و ارزیابی ادراک برابری سازمانی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 20 گویه و ابعاد حقوق، کار و محیط کاری، احترام و توجه سازمانی و عدالت رویه ای [...]
پرسشنامه عدالت سازمانی – رگو و کانها (۲۰۰۶)

پرسشنامه عدالت سازمانی – رگو و کانها (۲۰۰۶)

به منظور سنجش میزان عدالت سازمانی ادراک شده در کارکنان سازمان می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 17 گویه و ابعاد عدالت توزیع در پاداش، عدالت توزیع در وظایف، [...]
پرسشنامه عدالت سازمانی نیهوف و مورمن (۱۹۹۳)

پرسشنامه عدالت سازمانی نیهوف و مورمن (۱۹۹۳)

به منظور سنجش عدالت سازمانی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 20 گویه و ابعاد عدالت توزیعی، عدالت رویه ای و عدالت مراوده ای می‌باشد که از پژوهش معتبر نیهوف و [...]
پرسشنامه تبعیض ادراک شده پارکر و کولیمر

پرسشنامه تبعیض ادراک شده پارکر و کولیمر

تبعیض از زمره مفاهیمی است كه ارتباط نزدیك و تنگاتنگی با مفهوم عدالت دارد. در واقع به مفهوم دیگر، واژه ی تبعیض از نظر ادراكی نزد افراد، همپوشی قابل توجهی با مفهوم عدالت دارد. تبعیض ادراك شده، [...]