پرسشنامه عدالت سازمانی – رگو و کانها (۲۰۰۶)

پرسشنامه عدالت سازمانی – رگو و کانها (۲۰۰۶)

به منظور سنجش میزان عدالت سازمانی ادراک شده در کارکنان سازمان می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 17 گویه و ابعاد عدالت توزیع در پاداش، عدالت توزیع در وظایف، [...]
پرسشنامه عدالت سازمانی نیهوف و مورمن (۱۹۹۳)

پرسشنامه عدالت سازمانی نیهوف و مورمن (۱۹۹۳)

به منظور سنجش عدالت سازمانی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 20 گویه و ابعاد عدالت توزیعی، عدالت رویه ای و عدالت مراوده ای می‌باشد که از پژوهش معتبر نیهوف و [...]
پرسشنامه تبعیض ادراک شده پارکر و کولیمر

پرسشنامه تبعیض ادراک شده پارکر و کولیمر

تبعیض از زمره مفاهیمی است كه ارتباط نزدیك و تنگاتنگی با مفهوم عدالت دارد. در واقع به مفهوم دیگر، واژه ی تبعیض از نظر ادراكی نزد افراد، همپوشی قابل توجهی با مفهوم عدالت دارد. تبعیض ادراك شده، [...]
پرسشنامه بررسی میزان انصاف و تنوع در سازمان

پرسشنامه بررسی میزان انصاف و تنوع در سازمان

به منظور سنجش و ارزیابی میزان انصاف و تنوع در سازمان می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 14 گویه می‌باشد که از منبع معتبر یوسف (2000) استخراج شده‌اند.
پرسشنامه حساسیت به عدالت

پرسشنامه حساسیت به عدالت

به منظور بررسی حساسیت به عدالت می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 16 گویه بوده و دارای ابعاد ذیحق، حساس به عدالت و نیکخواه می باشد که از پژوهش معتبر فوت و [...]
پرسشنامه بی عدالتی سازمانی ادراک شده

پرسشنامه بی عدالتی سازمانی ادراک شده

تجربة بي عدالتي در هر يك از عرصه هاي توزيع، رويه هاي تصميمگيري و تعاملات بين فردي، براي كاركنان حاوي اين پيام خطير و با اهميت است كه سازمان به تعهداتي كه در قبال كاركنان دارد عمل نمي كند. به لحاظ [...]
پرسشنامه عدالت سازمانی کالکوئیت

پرسشنامه عدالت سازمانی کالکوئیت

به منظور سنجش عدالت سازمانی می توان از پرسشنامه عدالت سازمانی ادراک شده 20 سوالی کالکوئیت (2001) استفاده کرد. 4 سوال آن برای اندازه گیری عدالت توزیعی، 7 سوال آن برای عدالت رویه ای، 4 سوال آن [...]
پرسشنامه بررسی ابعاد مختلف عدالت در سازمان

پرسشنامه بررسی ابعاد مختلف عدالت در سازمان

به منظور بررسی ابعاد مختلف عدالت در سازمان می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 20 گویه و دارای ابعاد عدالت ساختاری و عدالت اجتماعی می‌باشد که از پژوهش معتبر [...]