پرسشنامه عدالت سازمانی – گرینبرگ (۱۹۸۸)

پرسشنامه عدالت سازمانی – گرینبرگ (۱۹۸۸)

عدالت سازمانی: ادراک کارکنان سازمان ها از دریافت انصاف و واکنش های رفتاری آنان به چنین ادراکاتی را توصیف می کند (ندیری و همکاران، 2010). امروزه، مفهوم عدالت سازمانی و نگرش به کارکنان، معنی تازه [...]
پرسشنامه عدالت توزیعی – پرایس و مولر (۱۹۸۶)

پرسشنامه عدالت توزیعی – پرایس و مولر (۱۹۸۶)

عدالت توزيعي: عدالت توزيعي ناظر به تكاليف دولت در برابر مردم است و چگونگي توزيع مشاغل، مناصب و اموال عمومي را معين مي كند؛ در واقع احساس عدالت توزيعي از سوي مردم با انصاف ادراك شده از پيامدها سر [...]
پرسشنامه ادراک برابری سازمانی – استرون (۱۳۷۵)

پرسشنامه ادراک برابری سازمانی – استرون (۱۳۷۵)

به منظور سنجش و ارزیابی ادراک برابری سازمانی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 20 گویه و ابعاد حقوق، کار و محیط کاری، احترام و توجه سازمانی و عدالت رویه ای [...]
پرسشنامه عدالت سازمانی – رگو و کانها (۲۰۰۶)

پرسشنامه عدالت سازمانی – رگو و کانها (۲۰۰۶)

به منظور سنجش میزان عدالت سازمانی ادراک شده در کارکنان سازمان می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 17 گویه و ابعاد عدالت توزیع در پاداش، عدالت توزیع در وظایف، [...]
پرسشنامه عدالت سازمانی نیهوف و مورمن (۱۹۹۳)

پرسشنامه عدالت سازمانی نیهوف و مورمن (۱۹۹۳)

به منظور سنجش عدالت سازمانی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 20 گویه و ابعاد عدالت توزیعی، عدالت رویه ای و عدالت مراوده ای می‌باشد که از پژوهش معتبر نیهوف و [...]
پرسشنامه تبعیض ادراک شده پارکر و کولیمر

پرسشنامه تبعیض ادراک شده پارکر و کولیمر

تبعیض از زمره مفاهیمی است كه ارتباط نزدیك و تنگاتنگی با مفهوم عدالت دارد. در واقع به مفهوم دیگر، واژه ی تبعیض از نظر ادراكی نزد افراد، همپوشی قابل توجهی با مفهوم عدالت دارد. تبعیض ادراك شده، [...]
پرسشنامه بررسی میزان انصاف و تنوع در سازمان

پرسشنامه بررسی میزان انصاف و تنوع در سازمان

به منظور سنجش و ارزیابی میزان انصاف و تنوع در سازمان می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 14 گویه می‌باشد که از منبع معتبر یوسف (2000) استخراج شده‌اند.
پرسشنامه حساسیت به عدالت

پرسشنامه حساسیت به عدالت

به منظور بررسی حساسیت به عدالت می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 16 گویه بوده و دارای ابعاد ذیحق، حساس به عدالت و نیکخواه می باشد که از پژوهش معتبر فوت و [...]