پرسشنامه فرهنگ سازمانی – شائو (۲۰۱۹)

پرسشنامه فرهنگ سازمانی – شائو (۲۰۱۹)

فرهنگ سازمانی: فرهنگ سازمانی که از نظریه رفتار سازمانی سرچشمه می گیرد، به عنوان مجموع های از مفروضات، ارزش ها و باورهای مشترک تعریف می شود، که در شیوه ها و اهداف سازمانی منعکس می شود (اسچین، 2004).
پرسشنامه پارتی بازی – عبدالله (۱۹۹۸)

پرسشنامه پارتی بازی – عبدالله (۱۹۹۸)

یکی از پدیده های نامطلوب سازمانی که در بیشتر کشورها به شکل های مختلف وجود دارد ، پارتی بازی است. (عبداالله و همکاران، 1998). رابطه مداری (پارتی بازی) استفاده از قدرت شغلی جهت رساندن منفعت به [...]
پرسشنامه فرهنگ سازمانی – مورمن (۱۹۹۵)

پرسشنامه فرهنگ سازمانی – مورمن (۱۹۹۵)

فرهنگ سازمان: فرهنگ سازمانی الگوی ارزش ها وعقاید مشترک می باشد که به افراد کمک می کند عملکرد سازمانی را درک کرده و هنجارهایی برای رفتار در سازمان ارائه کند (موسی و الاس ، 2016). عبارت است از [...]
پرسشنامه جو سازمانی – سوسمان و دیپ (۱۹۸۹)

پرسشنامه جو سازمانی – سوسمان و دیپ (۱۹۸۹)

هالپين و کرافت (1963) در تعريف جو سازماني مي‌گويند: «ويژگي‌هاي دروني که يک سازمان را از سازمان ديگر متمايز ساخته و روي رفتار افراد آن تأثير مي‌گذارد جو سازماني ناميده مي‌شود. اين جو سازماني به [...]
پرسشنامه سلامت سازمانی – سلطان حسینی (۱۳۸۹)

پرسشنامه سلامت سازمانی – سلطان حسینی (۱۳۸۹)

سازمان سالم سازمانی است که براي ادامه حیات خود قادر باشد به هدف ها و مقاصد انسانی خود دست یابد، موانعی را که در دستیابی به هدفهایش با آن مواجه می شود، بشناسد و این موانع را از پیش پاي خود بردارد [...]
پرسشنامه سلامت سازمانی – کاپلان (۱۹۹۳)

پرسشنامه سلامت سازمانی – کاپلان (۱۹۹۳)

به منظور سنجش سلامت سازمانی بر اساس مدل کاپلان (1993) می‌توان از پرسشنامه ای که توسط حسینی در سال 1388 طراحی شده است، استفاده کرد. این پرسشنامه شامل 28 سوال و سه مولفه نگرش مولفه ورودی، نگرش [...]