پرسشنامه سکوت سازمانی ون داین (۲۰۰۳)

پرسشنامه سکوت سازمانی ون داین (۲۰۰۳)

ون داين و همكاران (2003) معتقدند سکوت، همیشه، دال بر رفتاری منفعلانه و در تضاد با آوا نیست. سکوت میتواند فعال، آگاهانه، عمدی و هدفمند باشد. این موضوع نکته مهمیاست چرا که ماهیت پیچیده و چندبعدی [...]
پرسشنامه فرهنگ سازمانی کویین و اسپریتزر (۲۰۰۱)

پرسشنامه فرهنگ سازمانی کویین و اسپریتزر (۲۰۰۱)

ریچارد موریس فرهنگ سازمانی را اعتقادات نسبتاً ثابت ارزش‌ها و ادراکات مشترک که توسط اعضای سازمان حفظ می‌گردد، تعریف می‌کند. برای این که افراد تازه وارد بتوانند به سازمان خود را در دستیابی به اهداف [...]
پرسشنامه جو اخلاقی اسچوِپکر (۲۰۰۱)

پرسشنامه جو اخلاقی اسچوِپکر (۲۰۰۱)

به منظور سنجش و ارزیابی رفتار اخلاقی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای گویه 7 می‌باشد که از منبع معتبر اسچوِپکر (2001) استخراج شده‌اند.
پرسشنامه جو اخلاقی ویکتور و کولن (۱۹۸۸)

پرسشنامه جو اخلاقی ویکتور و کولن (۱۹۸۸)

جو اخلاقي سازمان (OEC) ابعاد اخلاقي سازمان را اندازه مي گيرد كه مشتمل بر ضوابط رايج، رفتارها، ارزش ها، اعتقادات و عاداتي هستند كه رفتار كلي افراد را در كه يك سازمان شكل مي دهند. جو اخلاقی سازمان، [...]
پرسشنامه گرایش به بوروکراسی دوبرین (۱۹۸۷)

پرسشنامه گرایش به بوروکراسی دوبرین (۱۹۸۷)

به منظور سنجش و ارزیابی میزان بوروکرات بودن افراد می توان از پرسشنامه گرایش به بوروکراسی دوبرین (1987) استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 20 گویه می‌باشد که دو بعد گرایش به بوروکراسی و عدم گرایش به [...]