‌پرسشنامه انرژی در کار اتواتر و کارملی (۲۰۰۸)

‌پرسشنامه انرژی در کار اتواتر و کارملی (۲۰۰۸)

به منظور سنجش و ارزیابی انرژی در کار می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 8 گویه می‌باشد که از منبع معتبر اتواتر و کارملی (2008) استخراج شده‌اند و روایی و [...]
پرسشنامه محاسبه امتیاز بالقوه انگیزش در شغل

پرسشنامه محاسبه امتیاز بالقوه انگیزش در شغل

به منظور بررسی محاسبه امتیاز بالقوه انگیزش در شغل می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 33 گویه بوده و دارای ابعاد تنوع مهارت، ماهیت وظیفه، بازخور از سرپرست، با [...]
پرسشنامه تعیین میزان توانایی در ایجاد انگیزه

پرسشنامه تعیین میزان توانایی در ایجاد انگیزه

به منظور سنجش و ارزیابی تعیین میزان توانایی در ایجاد انگیزه می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 10 گویه می‌باشد که از منبع معتبر دوبرین (1978) استخراج شده‌اند.
پرسشنامه بررسی مهارت های ایجاد انگیزه در افراد

پرسشنامه بررسی مهارت های ایجاد انگیزه در افراد

به منظور سنجش و ارزیابی مهارت‌های ایجاد انگیزه در افراد می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 10 گویه می‌باشد که از منبع معتبر لارنس و جوردن (2009) استخراج شده‌اند.
پرسشنامه بررسی عوامل ایجاد انگیزه در کارکنان

پرسشنامه بررسی عوامل ایجاد انگیزه در کارکنان

به منظور بررسی عوامل ایجاد انگیزه در کارکنان می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 22 گویه بوده و دارای ابعاد امید به کسب موفقیت، امید به معاشرت و پیوستگی، امید [...]
پرسشنامه بررسی نگرش کارکنان نسبت به سازمان

پرسشنامه بررسی نگرش کارکنان نسبت به سازمان

به منظور سنجش و ارزیابی نگرش کارکنان نسبت به سازمان می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 30 گویه می‌باشد که از منبع معتبر کانتور و ویسبرگ (2002) استخراج شده‌اند.
پرسشنامه انگیزه مدیریت ماینر و اسمیت

پرسشنامه انگیزه مدیریت ماینر و اسمیت

به منظور سنجش انگیزه مدیریت در کارکنان می توان از پرسشنامه انگیزه مدیریت ماینر و اسمیت که شامل 7 سؤال است، استفاده کرد. این پرسشنامه بر اساس طیف پنج گزینه اي لیکرت طراحی شده است که میزان انگیزه [...]
انگیزش شغل هاکمن و اولدهام

انگیزش شغل هاکمن و اولدهام

هر شغل داراي صفت ها و ویژگی هایی است که وظایف کارکنان را تحت تاثیر خود قرار می دهد و باعث می شود که افراد در آن شغل احساس رضایت یا عدم رضایت کنند. خصوصیاتی مثل میزان مسئولیت، تنوع وظایف، مرتبه و [...]