پرسشنامه توسعه حرفه ای کارکنان – زند (۱۳۹۰)

پرسشنامه توسعه حرفه ای کارکنان – زند (۱۳۹۰)

به منظور سنجش سنجش میزان توسعه حرفه ای کارکنان می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 21 گویه و ابعاد عوامل مدیریتی (نحوه ارزیابی عملکرد)، عوامل محیطی (شرایط [...]
پرسشنامه جو توانمندسازی اسکات و ژافه

پرسشنامه جو توانمندسازی اسکات و ژافه

توانمندسازی کارکنان استفاده از ظرفیت های بالقوه ای است که در زمان حال از آن استفاده کامل نمی شود. در بررسی هرینگتون تنها 27 درصد مدیران توانمندسازی کارکنان را جزء اقدامات اساسی مدیریت دانسته که [...]
پرسشنامه توانمندسازی ساختاری لاسچینر و همکاران

پرسشنامه توانمندسازی ساختاری لاسچینر و همکاران

مفهوم توانمندسازی ساختاری (سازمانی) از درون نظريه های سازمانی بر آمده و در ارتباط با ارتقاي توانمندی و خودمختاری است. اين توانمندسازی برای ساختارهای سازمانی اهميت دارد و نه كيفيت فردی كاركنان. در [...]
پرسشنامه توانمندسازی ساختاری

پرسشنامه توانمندسازی ساختاری

به منظور بررسی توانمندسازي ساختاري می توان از پرشنامه محقق ساخته ای که در مطالعه ای سال 1394 تدوین و طراحی شده است، استفاده کرد. این پرسشنامه شامل 12 گویه و 4 بعد تفويض اختيار، تسهيم اطلاعات، [...]