پرسشنامه ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺷﻐﻠﯽ ادارک شده نبی (۲۰۰۱)

پرسشنامه ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺷﻐﻠﯽ ادارک شده نبی (۲۰۰۱)

بر اساس مشخصه هاي اصلی موفقیت شغلی که توسط باروش (2004) مطرح شده است، معنا و مفهوم این متغیر همسو با معنا و مفهوم واژة شغل، دو جنبه ذهنی (درونزاد) و عینی (برونزاد) را در بر می گیرد. جنبه عینی این [...]
پرسشنامه دلبستگی شغلی – کانونگو (١٩٨٢)

پرسشنامه دلبستگی شغلی – کانونگو (١٩٨٢)

عجین شدن با شغل یا دلبستگی شغلی به عنوان درجه یا میزانی که یک فرد به صورت روانی با شغل تعیین هویت میشود و به آن متعهد است، تعریف میشود. اعتقاد بر این است زمانیکه کارکنان از محل کار خود - ازجمله [...]
پرسشنامه اهداف پیشرفت الیوت و مک گریگور (۲۰۰۱)

پرسشنامه اهداف پیشرفت الیوت و مک گریگور (۲۰۰۱)

به منظور اندازه گیری جهت گیری هدف می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 12 گویه و ابعاد اهداف تسلط-گرایشی، تسلط- اجتنابی، عملکرد - گرایشی و عملکرد- اجتنابی [...]
پرسشنامه ارزش لوزیر (۱۹۹۳)

پرسشنامه ارزش لوزیر (۱۹۹۳)

به منظور بررسی و ارزیابی دیدگاه ارزشی افراد می توان از پرسشنامه 16 گویه ای لوزیر (1993) استفاده کرد. این پرسشنامه به بررسی دیدگاه ارزشی در افراد از دید 8 بعد معنوی، فیزیکی، مذهبی، جامعه، اجتماعی، [...]
پرسشنامه هوش هیجانی پالمر و استوف (۲۰۰۲)

پرسشنامه هوش هیجانی پالمر و استوف (۲۰۰۲)

به منظور سنجش هوش هیجانی در محیط کار می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 31 گویه و ابعاد شناخت و اظهار هیجانی در درون خود، هیجان معطوف به شناخت، درک و فهم [...]