پرسشنامه ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺷﻐﻠﯽ ادارک شده نبی (۲۰۰۱)

پرسشنامه ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺷﻐﻠﯽ ادارک شده نبی (۲۰۰۱)

بر اساس مشخصه هاي اصلی موفقیت شغلی که توسط باروش (2004) مطرح شده است، معنا و مفهوم این متغیر همسو با معنا و مفهوم واژة شغل، دو جنبه ذهنی (درونزاد) و عینی (برونزاد) را در بر می گیرد. جنبه عینی این [...]
پرسشنامه دلبستگی شغلی کانونگو (١٩٨٢)

پرسشنامه دلبستگی شغلی کانونگو (١٩٨٢)

عجین شدن با شغل یا دلبستگی شغلی به عنوان درجه یا میزانی که یک فرد به صورت روانی با شغل تعیین هویت میشود و به آن متعهد است، تعریف میشود. اعتقاد بر این است زمانیکه کارکنان از محل کار خود - ازجمله [...]
پرسشنامه اهداف پیشرفت الیوت و مک گریگور (۲۰۰۱)

پرسشنامه اهداف پیشرفت الیوت و مک گریگور (۲۰۰۱)

به منظور اندازه گیری جهت گیری هدف می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 12 گویه و ابعاد اهداف تسلط-گرایشی، تسلط- اجتنابی، عملکرد - گرایشی و عملکرد- اجتنابی [...]
پرسشنامه ارزش لوزیر (۱۹۹۳)

پرسشنامه ارزش لوزیر (۱۹۹۳)

به منظور بررسی و ارزیابی دیدگاه ارزشی افراد می توان از پرسشنامه 16 گویه ای لوزیر (1993) استفاده کرد. این پرسشنامه به بررسی دیدگاه ارزشی در افراد از دید 8 بعد معنوی، فیزیکی، مذهبی، جامعه، اجتماعی، [...]
پرسشنامه هوش هیجانی پالمر و استوف (۲۰۰۲)

پرسشنامه هوش هیجانی پالمر و استوف (۲۰۰۲)

به منظور سنجش هوش هیجانی در محیط کار می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 31 گویه و ابعاد شناخت و اظهار هیجانی در درون خود، هیجان معطوف به شناخت، درک و فهم [...]
پرسشنامه ارزش های کاری چنگ و همکاران (۲۰۱۳)

پرسشنامه ارزش های کاری چنگ و همکاران (۲۰۱۳)

ارزشها میتوانند براي مشخص کردن یک واحد به تنهایی و یا توصیف گروهی از واحدهاي کاري یا سازمانی استفاده شوند. ارزش هاي مربوط به واحد انفرادي ممکن است بخشی از خودباوري فرد باشد و در نتیجه بتواند توسط [...]