پرسشنامه تعارض بین فردی – جن (۱۹۹۵)

پرسشنامه تعارض بین فردی – جن (۱۹۹۵)

رابینز در تعریفی می گوید: تعارض فرآیندي است که در آن، شخص الف به طور عمدي می کوشد تا به گونه اي بازدارنده سبب ناکامی شخص ب در رسیدن به علایق و اهدافش گردد. پدیده اي که آثار مثبت و منفی روي عملکرد [...]
مقیاس طرد در محیط کار – هیتلان و نوئل (۲۰۰۹)

مقیاس طرد در محیط کار – هیتلان و نوئل (۲۰۰۹)

ﻓﺮﯾﺲ، ﺑﺮاون، ﺑﺮي و ﻟﯿﺎن (2008) ادراك ﻃﺮدﺷﺪﮔﯽ در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان درﺟﻪ اي ﮐﻪ ﺷﺨﺺ اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﻮﺳﻂ دﯾﮕﺮان در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻃﺮد ﺗﻮﺳﻂ زﺑﺎن ﻣﺤﺎوره ﺑﻪ اﯾﻦ [...]
پرسشنامه رفتارهای سیاسی ای. جی. دوبرین

پرسشنامه رفتارهای سیاسی ای. جی. دوبرین

به منظور سنجش و ارزیابی رفتار سیاسی کارکنان در سازمان می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای گویه 19 می‌باشد که از منبع معتبر دوبرین (1988) استخراج شده‌اند و [...]
پرسشنامه اعتماد کارکنان به مدیر

پرسشنامه اعتماد کارکنان به مدیر

به منظور سنجش اعتماد کارکان به مدیریت می توان از پرسشنامه پژوهش وست و همکاران (2003) استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 3 گویه می باشد. روایی و پایایی این ابزار در مطالعه ای در سال 1395 مورد تأیید [...]