مقیاس طرد در محیط کار هیتلان و نوئل (۲۰۰۹)

مقیاس طرد در محیط کار هیتلان و نوئل (۲۰۰۹)

ﻓﺮﯾﺲ، ﺑﺮاون، ﺑﺮي و ﻟﯿﺎن (2008) ادراك ﻃﺮدﺷﺪﮔﯽ در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان درﺟﻪ اي ﮐﻪ ﺷﺨﺺ اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﻮﺳﻂ دﯾﮕﺮان در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻃﺮد ﺗﻮﺳﻂ زﺑﺎن ﻣﺤﺎوره ﺑﻪ اﯾﻦ [...]
پرسشنامه رفتار سیاسی کارکنان دوبرین

پرسشنامه رفتار سیاسی کارکنان دوبرین

به منظور سنجش و ارزیابی رفتار سیاسی کارکنان در سازمان می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای گویه 19 می‌باشد که از منبع معتبر دوبرین (1988) استخراج شده‌اند و [...]
پرسشنامه رفتار انحرافی در سازمان گرویس (۲۰۰۰)

پرسشنامه رفتار انحرافی در سازمان گرویس (۲۰۰۰)

به منظور سنجش رفتار انحرافی در سازمان می توان از پرسشنامه توسعه داده شده توسط گرویس (2000) استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 16 گویه است و سه بعد رفتارهای مخرب اموال سازمان، اتلاف انرژی و اتلاف [...]
پرسشنامه اعتماد کارکنان به مدیر

پرسشنامه اعتماد کارکنان به مدیر

به منظور سنجش اعتماد کارکان به مدیریت می توان از پرسشنامه پژوهش وست و همکاران (2003) استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 3 گویه می باشد. روایی و پایایی این ابزار در مطالعه ای در سال 1395 مورد تأیید [...]
پرسشنامه رشد حرفه ای آکفیلت و کوت

پرسشنامه رشد حرفه ای آکفیلت و کوت

رشد حرفه ای كاركنان فرآیند مداومی است كه بهبود عملكرد كاركنان در زمینة استاندارد های آموزشی و مدنی برای تمام كاركنانی است كه ظرفیت تمامی كاركنان را در راستای یادگیری مادام العمر افزایش می دهد. به [...]
پرسشنامه تناسب فرد-سازمان کیبل و جاج

پرسشنامه تناسب فرد-سازمان کیبل و جاج

تناسب فرد-سازمان عاملی کلیدی در حفظ و نگهداری نیروی کار انعطاف پذیر و متعهدی است که برای کسب مزیت رقابتی در دنیای کنونی اهمیت بسیاری دارد. ریشه تناسب فرد-سازمان به ایده تام (1971) باز میگردد که [...]