پرسشنامه رضایت بیمار – محمودی (۱۳۹۵)

پرسشنامه رضایت بیمار – محمودی (۱۳۹۵)

به منظور سنجش و ارزیابی رضایت بیمار می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 14 گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر محمودی (1395) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این [...]
پرسشنامه سنجش عملکرد پرستاران به آیین اخلاق پرستاری – پورزنجانی و همکاران (۱۳۹۴)

پرسشنامه سنجش عملکرد پرستاران به آیین اخلاق پرستاری – پورزنجانی و همکاران (۱۳۹۴)

سنجش عملکرد پرستاران به آیین اخلاق پرستاری: رویکرد دنیای امروزی را می توان به عقلانیت و اخلاق دانست. عملکرد پرستاری در بطن خود امری ارزشی و اخلاقی محسوب می گردد و کیفیت مراقبت های بهداشتی نیز به [...]
پرسشنامه سبک جنسی – نیمبی و همکاران (۲۰۱۸)

پرسشنامه سبک جنسی – نیمبی و همکاران (۲۰۱۸)

به منظور سنجش و ارزیابی سبک جنسی در افراد می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 25 گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر نیمبی و همکاران (2018) استخراج شده‌ است. از [...]
پرسشنامه صمیمیت جنسی – بطلانی و همکاران (۱۳۸۹)

پرسشنامه صمیمیت جنسی – بطلانی و همکاران (۱۳۸۹)

به منظور سنجش و ارزیابی صمیمیت جنسی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 30 گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر بطلانی و همکاران (1389) استخراج شده‌اند. روایی و [...]