پرسشنامه کارآفرینی گرایی تاجدینی (۲۰۱۰)

پرسشنامه کارآفرینی گرایی تاجدینی (۲۰۱۰)

به منظور بررسی متغیر کارآفرینی گرایی می توان از پرسشنامه ۶ سوالی مورد استفاده در تحقیق تاجدینی (2010) که بر اساس مقیاس پنج سطحی لیکرت می باشد استفاده کرد. روایی و پایایی این پرسشنامه در پژوهشی در [...]
پرسشنامه شور کارآفرینی کاردون و همکاران (۲۰۰۹)

پرسشنامه شور کارآفرینی کاردون و همکاران (۲۰۰۹)

از شور کارآفرینی به عنوان حالت عاطفی و احساسی ای یاد می کنند که کارآفرین همراه با تظاهرات رفتاری و شناختی ویژة آن، از خود بروز می دهد. درواقع، شور کارآفرینانه نیروی محرکه ای است که فرایند تبدیل [...]
پرسشنامه رفتار کارآفرینی پیرس و همکاران (۱۹۹۷)

پرسشنامه رفتار کارآفرینی پیرس و همکاران (۱۹۹۷)

رفتار کارآفرینانه در یک سازمان موجود «مجموعه اي از فعالیتها و اقدامات را در برمی گیرد که توسط افراد در سطوح مختلف انجام شده است و ترکیب تازه اي از منابع را براي شناخت و پیگیري فرصتها به کار می [...]
پرسشنامه سنجش عملکرد نوآورانه هوانگ و لی (۲۰۰۹)

پرسشنامه سنجش عملکرد نوآورانه هوانگ و لی (۲۰۰۹)

امروزه نوآوري يكي از عوامل مؤثر بر موفقيت و بقاي سازمان ها محسوب مي شود. نوآوري عبارت است از يك ايده، محصول يا فرآيند يك سامانه يا وسيله كه توسط افراد، گروه ها يا سازمان ها، حتي يك بخش صنعت و [...]