پرسشنامه گرایش بازار – توکلی (۱۳۹۴)

پرسشنامه گرایش بازار – توکلی (۱۳۹۴)

گرایش بازار: در اصل گرایش بازار نمایانگر پاسخ شرکت ها به نیازهای کنونی بازار می باشد و به عنوان یک فرهنگ سازمانی که به طور کارا و اثربخش، رفتارهای ضروری برای ایجاد یک ارزش برتر برای خریداران و به [...]
پرسشنامه عدم اطمینان مشتریان – توکلی (۱۳۹۴)

پرسشنامه عدم اطمینان مشتریان – توکلی (۱۳۹۴)

وقتی راه حل های نوآورانه در بازارهای جدید اتخاذ می شود قابلیت پیش بینی بازار محدود می شود و اطلاعات محدودی قابل دسترسی می باشد (برای برنامه ریزی بازاریابی). این به دلیل درجه بالای عدم اطمینان [...]
پرسشنامه قصد مصرف – تینگ و همکاران (۲۰۱۹)

پرسشنامه قصد مصرف – تینگ و همکاران (۲۰۱۹)

به منظور سنجش و ارزیابی قصد مصرف می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 3 گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر تینگ و همکاران (2019) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این [...]