پرسشنامه اعتماد به خرید اینترنتی – کیبت (۲۰۱۶)

پرسشنامه اعتماد به خرید اینترنتی – کیبت (۲۰۱۶)

اعتماد به خرید اینترنتی: در لغتنامه آکسفورد اعتماد مترادف با اطمینان، باور و اتکا به برخی از ویژگی ها یا خصایص یک شخصیت حقیقی یا حقوقی در نظر گرفته شده است. اعتماد در مباحث مختلف تعاریف متعددی [...]
پرسشنامه ارزش خدمات – سیلر و همکاران (۲۰۱۳)

پرسشنامه ارزش خدمات – سیلر و همکاران (۲۰۱۳)

ارزش خدمات: مشتري، اصلی ترین منبع سودآوری و رشد بانک است و بانکداران بر این نکته که رمز موفقيّت و تداوم بقاء بانک­ها، جذب، حفظ و نگهداري مشتريان است، تفاهم دارند. به همین دلیل، موضوع مشتري محوری [...]
پرسشنامه ادراک از قیمت – بیدختی (۱۳۹۵)

پرسشنامه ادراک از قیمت – بیدختی (۱۳۹۵)

به منظور سنجش و ارزیابی ادراک از قیمت توسط مصرف کننده می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 3 گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر بیدختی و زارع (1395) استخراج [...]
پرسشنامه اطلاعات پیشین خریدار – بیدختی (۱۳۹۵)

پرسشنامه اطلاعات پیشین خریدار – بیدختی (۱۳۹۵)

اطلاعات پیشین خریدار: داشتن اطلاعات قبلی راجع به محصول یکی از عواملی است که بر تمایل به خرید محصول تأثیر می گذارد. بر اساس این فرضیه که رفتار خرید مشتري مبتنی بر یادگیري است، بنابراین می توان [...]