پرسشنامه قصد خرید سبز – هانگ و همکاران (۲۰۱۴)

پرسشنامه قصد خرید سبز – هانگ و همکاران (۲۰۱۴)

قصد خرید سبز: قصد رفتاری، بیانگر شدت نیت و اراده فردی برای انجام رفتار هدف است. رابطه قصد رفتاری با رفتار نشان می دهد افراد تمایل دارند در رفتارهایی درگیر شوند که قصد انجام آنها را دارند؛ [...]
پرسشنامه رفتار خرید سبز – حسین و همکاران (۲۰۱۴)

پرسشنامه رفتار خرید سبز – حسین و همکاران (۲۰۱۴)

رفتار خرید سبز: بازاریابی سبز به عنوان تمام فعالیت های طراحی شده برای تولید و تسهیل هر گونه از مبادلات در نظر گرفته شده به منظور رفع نیازهای انسانی یا ارضای این نیازهاست که حداقل تاثیرات منفی را [...]
پرسشنامه رفتار خرید سبز – تانگ (۲۰۱۴)

پرسشنامه رفتار خرید سبز – تانگ (۲۰۱۴)

رفتار خرید سبز: رفتار خرید سبز انواعی خاص از رفتار دوستانهی محیطی است که مصرف کنندگان توجه و اهمیتی که برای محیط قائل هستند را در آن بیان می کنند (چان، 2001). علاوه براین رفتار خرید سبز به مصرف [...]
پرسشنامه رضایت از برند سبز – چن (۲۰۱۰)

پرسشنامه رضایت از برند سبز – چن (۲۰۱۰)

کاتلر (2000 به نقل از نظری، 1393) رضایت را این گونه تعریف می کند: "احساس فرد از لذت یا ناراحتی حاصل از مقایسه عملکرد درک شده یک کالا (یا نتیجه اش) با انتظارات خود". سطح خوشایند بودن ناشی از مصرف [...]
پرسشنامه دانش برند سبز – هانگ و همکاران (۲۰۱۴)

پرسشنامه دانش برند سبز – هانگ و همکاران (۲۰۱۴)

دانش برند سبز به عنوان ترسیم نام تجاری در حافظه که با روابط مختلفی با نگرانی های زیست محیطی و تعهدات زیست محیطی مرتبط می شود تعریف می شود (هانگ و همکاران، 2014) دانش برند بر اساس دو جزء آن تعریف [...]
پرسشنامه تصویر برند سبز هتل – سلیمانی (۱۳۹۶)

پرسشنامه تصویر برند سبز هتل – سلیمانی (۱۳۹۶)

تصویر برند: انجمن بازاریابی آمریکا تصویر برند را چنین تعریف می کند: "ادراک از یک برند در اذهان افراد. تصویر برند یک بازتاب آینه مانند (اگرچه شاید نادرست) از شخصیت برند یا وجود محصول است. این آن [...]
پرسشنامه تصویر برند سبز – چن (۲۰۱۰) – ۵ گویه ای

پرسشنامه تصویر برند سبز – چن (۲۰۱۰) – ۵ گویه ای

تصویر برند سبز: تصویر برند عبارت است از ویژگی هایی که مشتریان در ذهن خود به برند مرتبط می سازند (آکر، 1996). تصویر برند سبز دسته ای از تصورات برند در ذهن مصرف کننده که با مشارکت ها و نگرانی های [...]
پرسشنامه تصویر برند سبز – انجی و همکاران (۲۰۱۴)

پرسشنامه تصویر برند سبز – انجی و همکاران (۲۰۱۴)

تصویر برند عبارت است از ویژگی هایی که مشتریان در ذهن خود به برند مرتبط می سازند تصویر برند سبز نیز توسط چن (2010) پیشنهاد گردید و آن را اینگونه تعریف کرد: دسته اي از تصورات برند در ذهن مصرف کننده [...]