پرسشنامه عملکرد زیست محیطی – کو و چن (۲۰۱۲)

پرسشنامه عملکرد زیست محیطی – کو و چن (۲۰۱۲)

به منظور سنجش و ارزیابی عملکرد زیست محیطی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 10 گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر کو و چن (2012) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی [...]
پرسشنامه رفتار خرید سبز – لی (۲۰۱۰)

پرسشنامه رفتار خرید سبز – لی (۲۰۱۰)

رفتار خرید سبز: رفتار خرید سبز به عنوان رفتار خرید سازگار با محیط زیست تعریف می شود که مصرف کننده در حین انجام آن، دغدغه مصرف محصولاتی را دارد که به محیط زیست سود برسانند (حسن، ٢٠١٤).
پرسشنامه آمیخته بازاریابی سبز – امامقلی (۱۳۹۱)

پرسشنامه آمیخته بازاریابی سبز – امامقلی (۱۳۹۱)

آمیخته بازاریابی سبز: بازاریابی سبز فرآیندی مدیریتی است که مسئولیت آن شناسایی، پیشبینی و ارضای نیازهای مشتریان و جامعه به وسیله یک روش سودمند و پایدار است (پاکو و راپکو، 2009 به نقل از نوحه خوان، [...]
پرسشنامه قصد خرید سبز – هانگ و همکاران (۲۰۱۴)

پرسشنامه قصد خرید سبز – هانگ و همکاران (۲۰۱۴)

قصد خرید سبز: قصد رفتاری، بیانگر شدت نیت و اراده فردی برای انجام رفتار هدف است. رابطه قصد رفتاری با رفتار نشان می دهد افراد تمایل دارند در رفتارهایی درگیر شوند که قصد انجام آنها را دارند؛ [...]