پرسشنامه هوش بازاریابی – کوپر (۱۹۷۹)

پرسشنامه هوش بازاریابی – کوپر (۱۹۷۹)

هوش بازاریابی: کاتلر (2006 به نقل از یونسی، 1394) هوش بازاریابی را اینگونه تعریف می کند: اطلاعات هر روزه در مورد تغییرات محیط بازاریابی که مدیران را در آماده سازی و تطبیق برنامه های بازاریابی کمک [...]
پرسشنامه عملکرد بازاریابی – آلروبی (۲۰۱۳)

پرسشنامه عملکرد بازاریابی – آلروبی (۲۰۱۳)

عملکرد بازاریابی: در خصوص چیستی عملکرد، نگرش های متفاوتی وجود دارد. کین معتقد است که عملکرد چیزی است که فرد به جا می گذارد و جدای از هدف است. برنادین عملکرد را به عنوان نتایج کار تعریف نموده است؛ [...]