پرسشنامه مشارکت برند هانکینسون (۲۰۱۲)

پرسشنامه مشارکت برند هانکینسون (۲۰۱۲)

به منظور سنجش مشارکت برند می توان از پرسشنامه مشارکت برند هانکینسون (2012) استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 12 گویه می‌باشد و سوالات آن با طیف لیکرت 5 تایی پاسخ داده می شوند.
پرسشنامه شدت نوآوری محصول

پرسشنامه شدت نوآوری محصول

به منظور سنجش و ارزیابی شدت نوآوری محصول می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 3 گویه می‌باشد که از منبع معتبر بوسو و همکاران (2012) استخراج شده‌اند. روایی و [...]
پرسشنامه بازاریابی داخلی فورمن و مونی (۱۹۹۵)

پرسشنامه بازاریابی داخلی فورمن و مونی (۱۹۹۵)

به منظور ارزیابی بازاریابی داخلی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 15 گویه بوده و ابعاد توسعه، چشم انداز و پاداش می باشد که از پژوهش معتبر فورمن و مونی [...]
پرسشنامه بازاریابی داخلی ابوراب و همکاران (۲۰۱۱)

پرسشنامه بازاریابی داخلی ابوراب و همکاران (۲۰۱۱)

بازاريابي درونی یا بازاریابی داخلی تلاش برنامه ريزي شده با استفاده از رويكردي بازاريابي محور مي باشد كه به برانگيختن كاركنان براي پياده سازي و ادغام راهبردهاي سازماني به منظور مشتري مداري، منجر [...]
پرسشنامه ارزیابی گرایش به بازار

پرسشنامه ارزیابی گرایش به بازار

کاتلر به بازارگرایی به عنوان مرحله ي نهایی توسعه یک سازمان بازرگانی نگاه کرده است و معتقد است که گرایش به بازار در امتداد توسعه گرایش هاي مختلف بازرگانی به وجود آمده است. بازارگرایی بر پایه تفکر [...]
پرسشنامه ارزیابی عملکرد برند

پرسشنامه ارزیابی عملکرد برند

بعد استراتژيك عملكرد شركت ها به وسيله عملكرد برند مورد بررسي قرار مي گيرد. عملكرد برند ، موفقيت برند در بازار را نشان مي دهد. به منظور بررسی عملکرد می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده [...]