پرسشنامه هوش بازاریابی – کوپر (۱۹۷۹)

پرسشنامه هوش بازاریابی – کوپر (۱۹۷۹)

هوش بازاریابی: کاتلر (2006 به نقل از یونسی، 1394) هوش بازاریابی را اینگونه تعریف می کند: اطلاعات هر روزه در مورد تغییرات محیط بازاریابی که مدیران را در آماده سازی و تطبیق برنامه های بازاریابی کمک [...]