پرسشنامه سهولت در خرید – چنگ و همکاران (۲۰۱۱)

پرسشنامه سهولت در خرید – چنگ و همکاران (۲۰۱۱)

سهولت در خرید: از نظر ریچهلد, شفتر (2000) مهمترین مفهوم در فرآیند حفظ و نگهداری مشتریان تسهیل فرایند خدمت رسانی به آنهاست در صورتی که مشتریان فکر کنند که این خدمات به صورت کاملاً راحت  باشد در [...]
پرسشنامه رفتار خرید مصرف کننده

پرسشنامه رفتار خرید مصرف کننده

رفتار مصرف کننده به مطالعه تمامی فرآیندهای انتخاب، استفاده، کنارگذاری محصولات و خدمات، تجارب و یا ایده ها به وسیله افراد، گروه ها و سازمان ها برای ارضای نیازها و نیز بررسی آثار این فرآیندها بر [...]
پرسشنامه قصد خرید – هو و همکاران (۲۰۰۹)

پرسشنامه قصد خرید – هو و همکاران (۲۰۰۹)

قصد خرید به معنی یک تمایل ذهنی است که مشتری نسبت به یک کالای مشخص دارد و به عنوان یک عامل برای پیش بینی رفتار مشتری شناسایی شده است (فیشبین و آجزن، 1977). قصد خرید احتمال اینست که مشتریان در یک [...]
پرسشنامه سهولت در خرید – براون (۱۹۹۰)

پرسشنامه سهولت در خرید – براون (۱۹۹۰)

سهولت در خرید: از نظر ریچهلد, شفتر (2000) مهمترین مفهوم در فرآیند حفظ و نگهداری مشتریان تسهیل فرایند خدمت رسانی به آنهاست در صورتی که مشتریان فکر کنند که این خدمات به صورت کاملاً راحت  باشد در [...]
پرسشنامه قصد خرید آنلاین – پاولو (۲۰۰۳)

پرسشنامه قصد خرید آنلاین – پاولو (۲۰۰۳)

قصد خرید: خرید آنلاین اولین بار توسط میشل آلدریچ در سال 1979 مطرح شد. قصد خرید را میتوان به عنوان برنامهای از پیش تعیین شده برای خرید قطعی یا دریافت خدمات در آینده تعریف کرد. همچنین عاملی برای [...]
پرسشنامه قصد خرید آنلاین – واک و کیم (۲۰۱۷)

پرسشنامه قصد خرید آنلاین – واک و کیم (۲۰۱۷)

قصد خرید: خرید آنلاین اولین بار توسط میشل آلدریچ در سال 1979 مطرح شد. قصد خرید را می توان به عنوان برنامه ای از پیش تعیین شده برای خرید قطعی یا دریافت خدمات در آینده تعریف کرد. همچنین عاملی برای [...]
پرسشنامه قصد خرید مجدد – کو و همکاران (۲۰۰۹)

پرسشنامه قصد خرید مجدد – کو و همکاران (۲۰۰۹)

قصد خريد مجدد، فرآيند خريد تكراري كالاها و خدمات خـاص از يـك فروشـگاه اسـت (هلیر و همکاران، 2003) و عمده ترين دليل آن، تجربيات پس از خريد است.شركتها ميتواننـد بـه جـاي جـذب مشـتريان جديد، با [...]