پرسشنامه قصد خرید – کومار و همکاران (۲۰۰۹)

پرسشنامه قصد خرید – کومار و همکاران (۲۰۰۹)

به منظور سنجش و ارزیابی قصد خرید می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 2 گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر کومار و همکاران (2009) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی [...]
پرسشنامه خرید تکانشی – هاسمن (۲۰۰۰)

پرسشنامه خرید تکانشی – هاسمن (۲۰۰۰)

خريد تکانشی یا خرید آني: خريدي كه با قصد قبلي يا با هدف برطرفكردن مشكلي در گذشته، صورت نمي گيرد (فلو و همكاران، 2013). رفتار خريد تکانشی رفتار خريد پيچيده مبتني بر لذت است كه در آن سرعت فرايند [...]
پرسشنامه خرید تکانشی – روک و فیشر (۱۹۹۵)

پرسشنامه خرید تکانشی – روک و فیشر (۱۹۹۵)

خرید تکانشی یا خرید آنی میزان احتمالی است که یک فرد در یک موقعیت خرید، هیجان زده شده و سریعاً و بدون سنجش اطلاعات، دست به خرید بزند (پارک و کیم، 2008 به نقل از فیضی، 1397). خرید آنی به آن دسته از [...]