پرسشنامه رفتار خرید سبز – لی (۲۰۱۰)

پرسشنامه رفتار خرید سبز – لی (۲۰۱۰)

رفتار خرید سبز: رفتار خرید سبز به عنوان رفتار خرید سازگار با محیط زیست تعریف می شود که مصرف کننده در حین انجام آن، دغدغه مصرف محصولاتی را دارد که به محیط زیست سود برسانند (حسن، ٢٠١٤).
پرسشنامه قصد خرید از فروشگاه – مشهدی پور (۱۳۹۴)

پرسشنامه قصد خرید از فروشگاه – مشهدی پور (۱۳۹۴)

قصد خرید: قصدخرید احتمال اینکه مصرف کنندگان برنامه ریزی کنند یا مشتاق باشند تا کالا یا خدمت معینی را در آینده خریداری کنند، بیان میکند. قصدخرید در واقع بازتاب رفتار خرید آینده را اندازه گیری می [...]
پرسشنامه قصد خرید اخلاقی – گریر و راس (۱۹۹۷)

پرسشنامه قصد خرید اخلاقی – گریر و راس (۱۹۹۷)

قصد خرید مصرف کنندگان: منظور از قصد خرید این است که مصرف کننده محصول را بعد از ارزیابی و پی بردن به اینکه محصول مورد نظر ارزش خرید را دارد، بار دیگر خواهد خرید.هنگامی که مصرف کننده محصول مشخصی را [...]
پرسشنامه قصد خرید سبز – هانگ و همکاران (۲۰۱۴)

پرسشنامه قصد خرید سبز – هانگ و همکاران (۲۰۱۴)

قصد خرید سبز: قصد رفتاری، بیانگر شدت نیت و اراده فردی برای انجام رفتار هدف است. رابطه قصد رفتاری با رفتار نشان می دهد افراد تمایل دارند در رفتارهایی درگیر شوند که قصد انجام آنها را دارند؛ [...]
پرسشنامه رفتار خرید سبز – حسین و همکاران (۲۰۱۴)

پرسشنامه رفتار خرید سبز – حسین و همکاران (۲۰۱۴)

رفتار خرید سبز: بازاریابی سبز به عنوان تمام فعالیت های طراحی شده برای تولید و تسهیل هر گونه از مبادلات در نظر گرفته شده به منظور رفع نیازهای انسانی یا ارضای این نیازهاست که حداقل تاثیرات منفی را [...]
پرسشنامه رفتار خرید سبز – تانگ (۲۰۱۴)

پرسشنامه رفتار خرید سبز – تانگ (۲۰۱۴)

رفتار خرید سبز: رفتار خرید سبز انواعی خاص از رفتار دوستانهی محیطی است که مصرف کنندگان توجه و اهمیتی که برای محیط قائل هستند را در آن بیان می کنند (چان، 2001). علاوه براین رفتار خرید سبز به مصرف [...]