پرسشنامه رایگان مقیاس رفتار خرج کردن

پرسشنامه رایگان مقیاس رفتار خرج کردن

به منظور ارزیابی نحوه خرج کردن افراد می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 11 گویه می‌باشد که طیف پاسخگویی آن از نوع لیکرت چهار گزینه ای است.
پرسشنامه قصد خرید مشتریان

پرسشنامه قصد خرید مشتریان

گرايش متخصصان بازاريابي به مقوله قصد خريد از ارتباط آن با رفتار خريد ناشي ميشود. فيشبين و آجزن (1975) ادعا كردند كه بهترين پيش بيني در مورد رفتار فردي، يك ارزيابي از قصد فرد براي انجام يك رفتار [...]
پرسشنامه قصد خرید از فروشگاه دیالو (۲۰۱۲)

پرسشنامه قصد خرید از فروشگاه دیالو (۲۰۱۲)

به منظور سنجش و ارزیابی قصد خرید مشتری از فروشگاه می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 3 گویه می‌باشد که از منبع معتبر دیالو (2012) استخراج شده‌اند و روایی و [...]
پرسشنامه خرید وسواسی فابر و اوگین (۱۹۹۲)

پرسشنامه خرید وسواسی فابر و اوگین (۱۹۹۲)

به منظور بررسی رفتار خرید وسواسی، می‌توان از پرسشنامه‌ای که توسط فابر و اوگین (۱۹۹۲) طراحی شده است، استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۷ سوال می‌باشد و بر اساس طیف پنج گزینه‌ای لیکرت به سنجش خرید [...]
پرسشنامه ریسک ادراک شده فیدرمن و پاولو (۲۰۰۳)

پرسشنامه ریسک ادراک شده فیدرمن و پاولو (۲۰۰۳)

در حین فرایند تصمیم‌گیری، مصرف‌کنندگان نه‌تنها ارزش محصول را ارزیابی می‌کنند، به ارزیابی ریسک‌های موجود نیز ‌می‌پردازند. ریسک ادراک‌شده نقش حیاتی در رفتار مصرف‌کننده دارد. باور (1960) و کانینگهام [...]
بررسی نگرش افراد نسبت به خرید کردن

بررسی نگرش افراد نسبت به خرید کردن

به منظور سنجش و ارزیابی نگرش افراد نسبت به خرید می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 22 گویه و دارای ابعاد لذّت و سرگرمی، خریدار منظم بودن، خرید غذاهای آماده، [...]
سنجش نگرش افراد درباره خرید کالاهای وارداتی

سنجش نگرش افراد درباره خرید کالاهای وارداتی

به منظور سنجش نگرش افراد درباره خرید کالاهای وارداتی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 28 گویه می‌باشد که از منبع معتبر کامنیدو و همکاران (2007) استخراج شده‌اند.