بررسی روابط واردکنندگان با صادرکنندگان

بررسی روابط واردکنندگان با صادرکنندگان

به منظور بررسی روابط واردکنندگان با صادرکنندگان می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 32 گویه و دارای ابعاد تعهد، رضایت، همکاری، وابستگی و اعتماد می‌باشد که از [...]
پرسشنامه موانع ورود به بازارهای صنعتی

پرسشنامه موانع ورود به بازارهای صنعتی

به منظور بررسی موانع ورود به بازارهای صنعتی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 25 گویه می‌باشد که از منبع معتبر کارایاکا (2002) استخراج شده‌اند.
پرسشنامه بررسی موانع صادرات

پرسشنامه بررسی موانع صادرات

به منظور بررسی موانع موجود در صادرات کالا می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 30 گویه می‌باشد که از منبع معتبر ازی داسیلوا و داروچا (2001) استخراج شده‌اند.
پرسشنامه بررسی مسائل مربوط به صادرات

پرسشنامه بررسی مسائل مربوط به صادرات

به منظور بررسی مسائل مربوط به صادرات می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 9 گویه می‌باشد که از منبع معتبر سورنسن و باتسی (2002) استخراج شده‌اند.
پرسشنامه خدمات ارائه شده به صادر کنندگان

پرسشنامه خدمات ارائه شده به صادر کنندگان

به منظور بررسی میزان اهمیت ویژگی خدمات ارائه شده به صادرکنندگان می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 27 گویه و دارای ابعاد ویژگی های کلی، ویژگی های [...]
پرسشنامه قرابت فرهنگی و بازارهای خارجی

پرسشنامه قرابت فرهنگی و بازارهای خارجی

به منظور بررسی میزان تأثیر عوامل فرهنگی در برقراری ارتباط با بازارهای کشورهای خارجی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 20 گویه می‌باشد که از منبع معتبر سوییفت [...]
پرسشنامه استفاده از دانش و اطلاعات در صادرات

پرسشنامه استفاده از دانش و اطلاعات در صادرات

به منظور بررسی میزان استفاده از دانش و اطلاعات در صادرات می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 12 گویه و دارای ابعاد استفاده مفهومی/ابزاری، استفاده نمادین و دانش [...]
پرسشنامه عوامل اثر گذار بر واردات کالا

پرسشنامه عوامل اثر گذار بر واردات کالا

به منظور تعیین اهمیت عواملی که بر تصمیم گیری مدیران به واردات یک کالا تاثیر می گذارد، می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه 19 گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر قیم و [...]