پرسشنامه رفتار صادراتی شرکت – کماکم (۲۰۱۰)

پرسشنامه رفتار صادراتی شرکت – کماکم (۲۰۱۰)

رفتار صادراتی شرکت: برای ویژگی های مختص شرکت، رفتار صادراتی مدیریت مورد توجه قرار می‌گیرد. با توجه به این عامل مقصود کامل این است که گرایش عمومی مدیریت به سمت رشد و جایگزین های آن برای ایجاد فرصت [...]
بررسی روابط واردکنندگان با صادرکنندگان

بررسی روابط واردکنندگان با صادرکنندگان

به منظور بررسی روابط واردکنندگان با صادرکنندگان می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 32 گویه و دارای ابعاد تعهد، رضایت، همکاری، وابستگی و اعتماد می‌باشد که از [...]
پرسشنامه موانع ورود به بازارهای صنعتی

پرسشنامه موانع ورود به بازارهای صنعتی

به منظور بررسی موانع ورود به بازارهای صنعتی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 25 گویه می‌باشد که از منبع معتبر کارایاکا (2002) استخراج شده‌اند.
پرسشنامه بررسی موانع صادرات

پرسشنامه بررسی موانع صادرات

به منظور بررسی موانع موجود در صادرات کالا می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 30 گویه می‌باشد که از منبع معتبر ازی داسیلوا و داروچا (2001) استخراج شده‌اند.