پرسشنامه تعالی سازمانی – شرمن و همکاران (۱۹۹۰)

پرسشنامه تعالی سازمانی – شرمن و همکاران (۱۹۹۰)

به منظور سنجش تعالی کسب و کار می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 16 گویه و 7 خرده مقیاس تعصب در فعالیت، نزدیک بودن به مشتری، استقلال و کارآفرینی، سودمندی از [...]