پرسشنامه رایگان آگاهی از ارزش کالا یا برند

پرسشنامه رایگان آگاهی از ارزش کالا یا برند

آگاهي از ارزش به عنوان نگراني و حساسيت فرد براي پرداخت قيمتهاي پايينتر به شرط رعايت برخي از محدوديتهاي كيفيتي تعريف ميشود. بدين معني كه مصرفكننده آگاه از ارزش، تمايل به خريد محصولاتي دارد كه [...]
پرسشنامه دلبستگی به برند- ژو و همکاران (۲۰۱۲)

پرسشنامه دلبستگی به برند- ژو و همکاران (۲۰۱۲)

تامسون و همكاران (2005) دلبستگی عاطفی به برند را "پیوندی پُراحساس بین شخص و برند" تعريف کرده اند که "با احساسات عمیقی از پیوند، محبت، شور و اشتیاق نمايان می شود. در واقع، اين مفهوم به پیوند عاطفی [...]
پرسشنامه عشق به برند – اسماعیل و اسپینلی (۲۰۱۲)

پرسشنامه عشق به برند – اسماعیل و اسپینلی (۲۰۱۲)

برند عبارت است از یک نام، اصطلاح، علامت، نماد، طرح یا ترکیبی از همۀ اینها، برایِ معرفی کالا یا خدمات یک فروشنده یا گروهی از فروشندگان که موجب تمایز این کالاها و خدمات از کالاها و خدمات رقبا [...]
پرسشنامه عشق به برند – کارول و آهویا (۲۰۰۶)

پرسشنامه عشق به برند – کارول و آهویا (۲۰۰۶)

کارول و آهویا (2006) عشق به برند را وابستگیِ هیجانی یک مشتری راضی از برند، به آن برند خاص تعریف کرده اند که از هوس او ناشی می شود. هدف پژوهش های اولیه در مورد عشق به برند تعریف و مفهوم سازی آن و [...]
پرسشنامه دشمنی مصرف کننده هافمن و همکاران (۲۰۱۱)

پرسشنامه دشمنی مصرف کننده هافمن و همکاران (۲۰۱۱)

به منظور سنجش میزان دشمنی مصرف کننده در خرید محصول های خارجی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 9 گویه و خرده مقیاس های تهدید ادراک شده، نگرش های سیاسی مخالف، [...]
پرسشنامه مرکز کنترل چونگ و دینگ (۲۰۰۲)

پرسشنامه مرکز کنترل چونگ و دینگ (۲۰۰۲)

به منظور سنجش باور فروشندگان به مرکز کنترل می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 12 گویه و 3 خرده مقیاس داخلی، شانس و افراد قدرتمند می‌باشد که از پژوهش معتبر [...]