پرسشنامه رفتار مشتری مداری – خلیفه (۱۳۹۴)

پرسشنامه رفتار مشتری مداری – خلیفه (۱۳۹۴)

رفتار مشتری مداری: مشتری مداری مجموعه ای از باورهایی است که منافع مشتری را بدون استثنا کردن آن از منافع سایر افراد مثل مالکان، مدیران و کارکنان باهدف ایجاد سازمانی سودآور در بلندمدت در اولویت [...]
پرسشنامه مشتری مداری – چوی و همکاران (۲۰۱۴)

پرسشنامه مشتری مداری – چوی و همکاران (۲۰۱۴)

مشتری مداری: مشتریان، سرمایه های مادی و معنوی شرکتها هستند که تداوم حیات و موفقیت هر شرکت بستگی به نگرش و عملکرد آن شرکت نسبت به مشتریان دارد؛ بنابراین طرحریزی برای درک عمیق نیازهای آنی و آتی [...]
پرسشنامه مشتری مداری – لی و همکاران (۲۰۱۲)

پرسشنامه مشتری مداری – لی و همکاران (۲۰۱۲)

شتری مداری: مشتریان، سرمایه های مادی و معنوی شرکتها هستند که تداوم حیات و موفقیت هر شرکت بستگی به نگرش و عملکرد آن شرکت نسبت به مشتریان دارد؛ بنابراین طرحریزی برای درک عمیق نیازهای آنی و آتی [...]
پرسشنامه عملکرد بازار – ورهایس و دیگران (۲۰۰۹)

پرسشنامه عملکرد بازار – ورهایس و دیگران (۲۰۰۹)

عملکرد بازار: میزانی که دامنه متعادل یا همزمانی از اهداف عملکرد مرتبط با بازار سازمان قابل دستیابی است. مقیاس سنجش این متغیر دستیابی به رشد سهم بازار، رشد فروش و موقعیت بازار مورد انتظار شرکت است [...]
پرسشنامه پیشبرد فروش – بویل و همکاران (۲۰۱۳)

پرسشنامه پیشبرد فروش – بویل و همکاران (۲۰۱۳)

پيشبرد فروش يكي از ابزارهاي ارتباطي بازاريابي است (بويل و همكاران، 2013). پيشبرد فروش شامل محرك هاي كوتاه مدتي است كه براي تشويق خريداران به خريد يا فروش كالا يا خدمات استفاده مي شود. در حقيقت، [...]
پرسشنامه مشتری محوری – کاکیولاتی و فیرن (۲۰۱۳)

پرسشنامه مشتری محوری – کاکیولاتی و فیرن (۲۰۱۳)

شناخت مشتری محوری، کلید تحول خدماتی است که امروزه در حال افزایش است؛ به‌خصوص خدماتی که به‌صورت هوشمندانه‌ای ارائه می‌شود. مشتری محوری، ایجاد اصلاح و بهبود و علم خدمات، طبیعت متضادی هستند و تمرکز [...]