پرسشنامه منزلت اجتماعی معلمان – گرامی (۱۳۹۱)

پرسشنامه منزلت اجتماعی معلمان – گرامی (۱۳۹۱)

منزلت هر شغل چگونگی رفتار متقابل و انتظارات جامعه را از شاغلان تعیین میکند و آنان را در ساخت دهی به تعامل هاي اجتماعی یاري می رساند. در کشورهاي گوناگون هر شغلی منزلت ویژه خود را دارد و مردم هر [...]
پرسشنامه رایگان تاثیر تشویق بر یادگیری

پرسشنامه رایگان تاثیر تشویق بر یادگیری

به منظور ارزیابی تاثیر تشویق بر یادگیری دانش آموزان می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 10 گویه و دو بعد تشویق غیرمادی و تشویق مادی می‌باشد.
پرسشنامه انعطاف پذیری در ارائه برنامه درسی

پرسشنامه انعطاف پذیری در ارائه برنامه درسی

برنامه ریزی درسی، در حوزه آموزش به معنی برنامه ریزی درسی است ولی در مفهوم عام به معنی میدان عمل است برای کسب تجربه در حیطه یادگیری و خود نوعی تجربه آموزشی برنامه ریزی شده است. هدف اصلی برنامه [...]