پرسشنامه عادت های خواندن – کریم و حسن (۲۰۰۷)

پرسشنامه عادت های خواندن – کریم و حسن (۲۰۰۷)

عادت های خواندن: بازشناسی دیداری عناصر نوشتاری و زبان (حروف، کلمه‌ها، و جمله‌ها) و توانایی فهم و ادراک معانی رمزهای دیداری و نمادهای بصری و نوشتاری. خواندن یک فرآیند و محصول ادراکی و هم یک فرایند [...]
پرسشنامه آموزش سیار – بهلولی (۱۳۹۸)

پرسشنامه آموزش سیار – بهلولی (۱۳۹۸)

آموزش سیار: از تلفیق یادگیری الکترونیکی و رایانه های دستی سیار، شکل جدیدی از آموزش خلق شد که یادگیری از طریق تلفن همراه نام گذاری شد. تعاریف گوناگونی برای "آموزش سیار" ارائه شده است که برخی از [...]
پرسشنامه اشتیاق به آموزش سیار – بهلولی (۱۳۹۸)

پرسشنامه اشتیاق به آموزش سیار – بهلولی (۱۳۹۸)

اشتیاق به آموزش سیار: اشتیاق تحصیلی یکی از پارادیم های جدیدی که ارزش ها و باورهای فراگیران را هدایت می کند تا به آمال و اهدافشان دسترسی پیدا کنند اشتیاق تحصیلی می باشد (پرومترز، 2006). این [...]