پرسشنامه ارزش تکلیف پینتریج و همکاران (۱۹۹۱)

پرسشنامه ارزش تکلیف پینتریج و همکاران (۱۹۹۱)

به منظور سنجش و ارزیابی ارزش تکلیف از دید دانشجویان می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 6 گویه می‌باشد که از منبع معتبر پینتریج و همکاران (1991) استخراج [...]
پرسشنامه مشغولیت تحصیلی (AES) – تینیو (۲۰۰۹)

پرسشنامه مشغولیت تحصیلی (AES) – تینیو (۲۰۰۹)

به منظور سنجش مشغولیت تحصیلی دانش آموزان می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 102 گویه و سه خرده مقیاس رفتاری، هیجانی و شناختی می‌باشد که از پژوهش معتبر تینیو [...]
پرسشنامه سبک های یادگیری گراشا – ریچمن GRSLSS

پرسشنامه سبک های یادگیری گراشا – ریچمن GRSLSS

به منظور روشن کردن احساس و نگرش دانشجویان به یادگیری در دانشگاه می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 60 گویه و ابعاد مستقل، اجتنابی، همیار، وابسته، رقابتی و [...]
پرسشنامه سبک های تدریس گراشا ریچمن (۱۹۹۶)

پرسشنامه سبک های تدریس گراشا ریچمن (۱۹۹۶)

سبک تدریس استاد عبارت است از ویژگی های متمایزی که استادنشان می دهد و از موقعيتی به موقعيت دیگر بدون توجه به محتوا پایدار می ماند. سبک تدریس یا آموزش معلم، روش شناخته شده ای است که استادبا آن [...]
پرسشنامه تجربیات دانشجویان دانشکده CSEQ

پرسشنامه تجربیات دانشجویان دانشکده CSEQ

پرسشنامه تجربیات دانشجویان دانشکده (CSEQ) پیس و کووه (Pace & Kuh) نخستین بار در سال 1979 توسط روبرت پیس طراحی شد و چهارمین ویرایش آن در سال 2002 تدوین گردید. این پرسشنامه شامل چهار بخش کیفیت تلاش [...]
پرسشنامه بررسی نگرش و عملکرد اعضای هیئت علمی نسبت به پیاده سازی نظام آموزش مجازی

پرسشنامه بررسی نگرش و عملکرد اعضای هیئت علمی نسبت به پیاده سازی نظام آموزش مجازی

به منظور بررسی نگرش و عملکرد اعضای هیئت علمی نسبت به پیاده سازی نظام آموزش مجازی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 31 گویه و ابعاد نگرش و عملکرد می‌باشد که [...]