پرسشنامه خودکارآمدی پژوهشی صالحی (۱۳۹۰)

پرسشنامه خودکارآمدی پژوهشی صالحی (۱۳۹۰)

به منظور سنجش خودکارآمدی پژوهشی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 55 گویه و ابعاد خودکارآمدی آماری و تحلیلی، خودکارآمدی در مفهوم پردازی، خودکارآمدی در روش و [...]
پرسشنامه آموزش اثربخش قاسم زاده (۱۳۹۴)

پرسشنامه آموزش اثربخش قاسم زاده (۱۳۹۴)

به منظور ارزیابی آموزش اثربخش می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 12 گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر قاسم زاده (1394) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این [...]
پرسشنامه اشتیاق تحصیلی هارت و همکاران (۲۰۱۱)

پرسشنامه اشتیاق تحصیلی هارت و همکاران (۲۰۱۱)

به منظور سنجش اشتیاق تحصیلی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 32 گویه و ابعاد اشتياق شناختي، اشتياق عاطفي و اشتياق رفتاري می‌باشد که از پژوهش معتبر هارت و [...]
پرسشنامه عملکرد تحصیلی فام و تیلور (EPT) (1999)

پرسشنامه عملکرد تحصیلی فام و تیلور (EPT) (1999)

به منظور ارزیابی عملکرد تحصیلی از حوزه های مختلف می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 48 گویه و ابعاد خودکارآمدی، تاثیرات هیجانی، برنامه ریزی، فقدان کنترل پیامد [...]
پرسشنامه رضایت دانشجویان کرانکی (۲۰۰۶)

پرسشنامه رضایت دانشجویان کرانکی (۲۰۰۶)

به منظور سنجش رضایت دانشجویان از تدریس و رضایت از اثر بخشی اعضای هیئت علمی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 30 گویه و ابعاد رضایت از تدریس اعضای هیأت علمی و [...]