پرسشنامه سبک های تدریس گراشا ریچمن (۱۹۹۶)

پرسشنامه سبک های تدریس گراشا ریچمن (۱۹۹۶)

سبک تدریس استاد عبارت است از ویژگی های متمایزی که استادنشان می دهد و از موقعيتی به موقعيت دیگر بدون توجه به محتوا پایدار می ماند. سبک تدریس یا آموزش معلم، روش شناخته شده ای است که استادبا آن [...]
پرسشنامه حس خودکارآمدی مدرس – کوهلر (۲۰۰۶)

پرسشنامه حس خودکارآمدی مدرس – کوهلر (۲۰۰۶)

خودکارآمدي مدرس (Teacher's Self-Efficacy)، عبارت است از میزان باور مدرس به این که او می‌تواند روي رفتار و موفقیت تحصیلی یادگیرندگان، خصوصاً یادگیرندگان داراي مشکل و داراي انگیزه پایین تأثیر داشته [...]
پرسشنامه سبک تدریس CORD

پرسشنامه سبک تدریس CORD

به منظور ارزیابی سبك تدريس می‌توان از پرسشنامه سبک تدریس (TSI يا Teaching Style Inventory) استفاده کرد. هر مدرس با توجه به ترجيحات و سبك تدريس خود در كلاس درس تئوري، به هر يك از گزينه ها نمره 1 [...]