پرسشنامه تعامل معلم – لارداسمی و کنی (۲۰۰۱)

پرسشنامه تعامل معلم – لارداسمی و کنی (۲۰۰۱)

به منظور سنجش تعامل معلم می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 48 گویه و 8 مولفه رهبری، رفتار کمک کننده –دوستانه، درک کردن، مسئولیت پذیری- آزادی فراگیر، نامطمئن [...]
پرسشنامه منزلت اجتماعی معلمان – گرامی (۱۳۹۱)

پرسشنامه منزلت اجتماعی معلمان – گرامی (۱۳۹۱)

منزلت هر شغل چگونگی رفتار متقابل و انتظارات جامعه را از شاغلان تعیین میکند و آنان را در ساخت دهی به تعامل هاي اجتماعی یاري می رساند. در کشورهاي گوناگون هر شغلی منزلت ویژه خود را دارد و مردم هر [...]
پرسشنامه خود توسعه ای معلمان – پرالت (۲۰۰۸)

پرسشنامه خود توسعه ای معلمان – پرالت (۲۰۰۸)

به منظور سنجش و ارزیابی خود توسعه ای معلمان می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 6 گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر پرالت (2008) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی [...]