پرسشنامه رایگان تاثیر تشویق بر یادگیری

پرسشنامه رایگان تاثیر تشویق بر یادگیری

به منظور ارزیابی تاثیر تشویق بر یادگیری دانش آموزان می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 10 گویه و دو بعد تشویق غیرمادی و تشویق مادی می‌باشد.
پرسشنامه فهم عدد – جردن و همکاران (۲۰۰۸)

پرسشنامه فهم عدد – جردن و همکاران (۲۰۰۸)

تعریف مفهومی فهم عدد: به تازگی از سازة در حال پدیدآیی فهم عدد برای اشاره به مجموعة توانایی های بنیادی عددی استفاده شده است. برچ (2005) معتقد است که تاکنون بر سر تعریف این اصطلاح توافق عمومی میان [...]