پرسشنامه مشغولیت تحصیلی (AES) – تینیو (۲۰۰۹)

پرسشنامه مشغولیت تحصیلی (AES) – تینیو (۲۰۰۹)

به منظور سنجش مشغولیت تحصیلی دانش آموزان می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 102 گویه و سه خرده مقیاس رفتاری، هیجانی و شناختی می‌باشد که از پژوهش معتبر تینیو [...]
مقیاس خودتنظیمی انگیزشی ولترز (۱۹۹۹)

مقیاس خودتنظیمی انگیزشی ولترز (۱۹۹۹)

به منظور سنجش خودتنظیمی انگیزشی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 27 گویه و پنج مؤلفه؛ ارتقای علاقه، گفتگوی درونی عملكرد، گفتگوی درونی در باره تسلط، خود [...]
پرسشنامه رایگان یادگیری درس علوم

پرسشنامه رایگان یادگیری درس علوم

این پرسشنامه دارای 31 سوأل در پیش آزمون و 33 سوأل در پس آزمون می باشد. هر سوال بر اساس يک مقیاس لیکرت 5 درجه‌ای«کاملاً مخالفم»، «مخالفم»، «نظری ندارم»، «موافقم»، «کاملاً موافقم» پاسخ داده می شود. [...]
مقیاس نگرش سنج علوم – ایکن (۱۹۷۹)

مقیاس نگرش سنج علوم – ایکن (۱۹۷۹)

این ابزار درای 16 سؤال است و در طیف اندازه گیري لیکرت (کاملاًٌ مخالفم= نمره 1؛ مخالفم= نمره 2؛ نظري ندارم= نمره 3؛ موافقم= نمره 4؛ کاملاً موافقم= نمره 5) توسط ایکن در سال 1979 تدوین شده است. این [...]