پرسشنامه نگرش مثبت به تقلب – اعتماد (۱۳۹۱)

پرسشنامه نگرش مثبت به تقلب – اعتماد (۱۳۹۱)

به منظور سنجش و ارزیابی نگرش مثبت به تقلب می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 7 گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر اعتماد (1391) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی [...]
پرسشنامه نگرش به تقلب – فعلی و رسولی آذر (۱۳۹۳)

پرسشنامه نگرش به تقلب – فعلی و رسولی آذر (۱۳۹۳)

به منظور سنجش نگرش به تقلب در میان دانشجویان می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 11 گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر فعلی و رسولی آذر (1393) استخراج شده‌اند. [...]
پرسشنامه رفتار تقلب – اسماعیلی (۱۳۹۶)

پرسشنامه رفتار تقلب – اسماعیلی (۱۳۹۶)

تقلب را می توان در طیفی گسترده به معنای "به دست آوردن چیزی با ارزش یا اجتناب از انجام تعهدات و البته تحت رفتاری فریبکارانه" معرفی کرد. به عبارت دیگر تقلب همه توانایی‌های یک فرد در بکارگیری برخی [...]
پرسشنامه توجیه تقلب – منگ و همکاران (۲۰۱۴)

پرسشنامه توجیه تقلب – منگ و همکاران (۲۰۱۴)

به منظور بررسی و ارزیابی توجیه تقلب توسط دانشجویان می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 9 گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر منگ و همکاران (2014) استخراج شده‌اند. [...]
پرسشنامه بی صداقتی تحصیلی – اعتماد (۱۳۹۱)

پرسشنامه بی صداقتی تحصیلی – اعتماد (۱۳۹۱)

بی صداقتی تحصیلی چنان که در تعاریف آورده شد هرگونه تلاش غیر اخلاقی و غیرمشروعی است که در حیطة تحصیلی و مناسبات علمی محصلان، دانشمندان و پژوهشگران براي کسب اعتبار علمی و تحصیلی انجام میشود. [...]
پرسشنامه عوامل موثر بر توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در دانشگاه – محمودی (۱۳۹۲)

پرسشنامه عوامل موثر بر توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در دانشگاه – محمودی (۱۳۹۲)

به منظور سنجش و ارزیابی عوامل موثر بر توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در دانشگاه ها می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 66 گویه و ابعاد ویژگیهای فردی، عوامل [...]
پرسشنامه کیفیت تدریس اساتید – رسولی (۱۳۸۹)

پرسشنامه کیفیت تدریس اساتید – رسولی (۱۳۸۹)

به منظور سنجش و ارزیابی کیفیت تدریس اساتید از دید دانشجویان می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 38 گویه و ابعاد تسلط بر محتوا، تدوین طرح درس، مهارت های تدریس، [...]