پرسشنامه بررسی میزان اختیارات مدیر کتابخانه

پرسشنامه بررسی میزان اختیارات مدیر کتابخانه

به منظور سنجش و ارزیابی بررسی میزان اختیارات مدیر کتابخانه می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 10 گویه می‌باشد که از منبع معتبر خان (2010) استخراج شده‌اند.
پرسشنامه بررسی نگرش نسبت به کتاب‌ الکترونیک

پرسشنامه بررسی نگرش نسبت به کتاب‌ الکترونیک

به منظور سنجش و ارزیابی بررسی نگرش‌ها نسبت به کتاب‌های الکترونیک می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 9 گویه می‌باشد که از منبع معتبر چو (2003) استخراج شده‌اند.
پرسشنامه ارزیابی سطح مهارت های کتابدار

پرسشنامه ارزیابی سطح مهارت های کتابدار

به منظور ارزیابی سطح مهارت‌های کتابدار می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 23 گویه می‌باشد که از منبع معتبر خان (2010) استخراج شده‌اند.