پرسشنامه بررسی نگرش و عملکرد اعضای هیئت علمی نسبت به پیاده سازی نظام آموزش مجازی

پرسشنامه بررسی نگرش و عملکرد اعضای هیئت علمی نسبت به پیاده سازی نظام آموزش مجازی

به منظور بررسی نگرش و عملکرد اعضای هیئت علمی نسبت به پیاده سازی نظام آموزش مجازی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 31 گویه و ابعاد نگرش و عملکرد می‌باشد که [...]
پرسشنامه مدیریت دانش فونگ و چی (۲۰۰۹)

پرسشنامه مدیریت دانش فونگ و چی (۲۰۰۹)

به منظور سنجش ابعاد مختلف مدیریت دانش در سازمان می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 42 گویه و 5 بعد کسب دانش (شامل دو زیر بعد کسب دانش داخلی و خارجی)، ایجاد [...]
پرسشنامه لذت درک شده – لین و لو (۲۰۱۱)

پرسشنامه لذت درک شده – لین و لو (۲۰۱۱)

لذت ادراك شده به گستره ای اشاره دارد كه فرد فعالیت استفاده از سیستم كامپیوتری را جدا از ارزش ابزاری آن و فقط به خاطر خودش، لذتبخش احساس میكند. به منظور سنجش و ارزیابی لذت درک شده استفاده از شبکه [...]