پرسشنامه عوامل موثر بر توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در دانشگاه – محمودی (۱۳۹۲)

پرسشنامه عوامل موثر بر توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در دانشگاه – محمودی (۱۳۹۲)

به منظور سنجش و ارزیابی عوامل موثر بر توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در دانشگاه ها می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 66 گویه و ابعاد ویژگیهای فردی، عوامل [...]
پرسشنامه اشتراک دانش – فوس و همکاران (۲۰۰۹)

پرسشنامه اشتراک دانش – فوس و همکاران (۲۰۰۹)

به منظور ارزیابی اشتراک دانش کارکنان می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 4 سوال و ابعاد دريافت دانش و ارسال دانش می‌باشد که از پژوهش معتبر فوس و همکاران (2009) [...]
پرسشنامه عدم اطمینان فناورانه – توکلی (۱۳۹۴)

پرسشنامه عدم اطمینان فناورانه – توکلی (۱۳۹۴)

وقتی راه حل های نوآورانه در بازارهای جدید اتخاذ می شود قابلیت پیش بینی بازار محدود می شود و اطلاعات محدودی قابل دسترسی می باشد (برای برنامه ریزی بازاریابی). این به دلیل درجه بالای عدم اطمینان [...]