پرسشنامه سرمایه فکری هوش السادات (۱۳۹۳)

پرسشنامه سرمایه فکری هوش السادات (۱۳۹۳)

به منظور سنجش سرمایه فکری می توان از پرسشنامه محقق ساخته خدیجه هوش السادات (1393) استفاده کرد که در مقیاس لیکرت 5 درجه ای در 16 پرسش طراحی شده است. این پرسشنامه به سنجش سه بعد سرمایة انسانی، [...]
پرسشنامه سرمایه اجتماعی کاتارزینا پاژاک (۲۰۰۶)

پرسشنامه سرمایه اجتماعی کاتارزینا پاژاک (۲۰۰۶)

به منظور ارزیابی سرمایه اجتماعی بین گروهی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 12 گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر پاژاک (2006) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی [...]
پرسشنامه سرمایه فکری استوارت

پرسشنامه سرمایه فکری استوارت

از نظر استوارت (1997)، سرمایة فکری به مجموعه‌ای از دانش و اطلاعات در شرکت یا سازمان گفته می‌شود که موجب افزایش ارزش محصولات و خدمات از طریق هوش و نه فقط از طریق به کارگیری سرمایة مالی برای شرکت [...]
پرسشنامه سرمایه فکری سبز چانگ و چنگ (۲۰۱۲)

پرسشنامه سرمایه فکری سبز چانگ و چنگ (۲۰۱۲)

امروزه ارزش شرکت ها تا حد زیادی تحت تأثیر دارایی های نامشهود است؛ به عبارت دیگر، دارایی های نامشهود یا سرمایه فکری شرکت ها، به دلیل نقش قابل توجه خود در دستیابی به مزیت رقابتی، از اهمیت خاصی [...]
پرسشنامه سرمایه فکری بونتیس – فرم ۴۲ سوالی

پرسشنامه سرمایه فکری بونتیس – فرم ۴۲ سوالی

سرمایه فکری از نگاه مدیریتی، مجموع سرمایه انسانی و ساختاری نظیر دانش، تجربه کاربردی، فناوری سازمانی، روابط و مهارت های تخصصی است که با خلق مزیت رقابتی، حیات سازمان در بازار را به ارمغان می آورند. [...]
پرسشنامه سرمایه اجتماعی ناهاپیت و گوشال

پرسشنامه سرمایه اجتماعی ناهاپیت و گوشال

سرمایه اجتماعی از مفاهیم نوینی است که امروزه در بررسی های اقتصادی و اجتماعی مطرح است. مفهوم سرمایه اجتماعی یک مفهوم بین رشته ای است. سرمایه اجتماعی ابتدا در رشته جامعه شناسی، سپس در رشته های [...]