پرسشنامه سرمایه فرهنگی – نوغانی (۱۳۸۶)

پرسشنامه سرمایه فرهنگی – نوغانی (۱۳۸۶)

سرمایه فرهنگی: از نظر بوردیو (1977) سرمایه‌ی فرهنگی، گرایش‌ها و عادات دیرپا است که در طی فرایند جامعه‌پذیری حاصل می‌شوند و نیز اهداف فرهنگی ارزشمند مانند صلاحیت‌های تحصیلی و فرهیختگی را شامل [...]
پرسشنامه سرمایه فکری – چن (۲۰۰۸)

پرسشنامه سرمایه فکری – چن (۲۰۰۸)

سرمایه فکري: سرمایه فکري به صورت گروهی از دارایی هاي دانشی تعریف می شود که مختص یک سازمان هستند و جزو ویژگی ها ي آن محسوب می شوند و به طور قابل ملاحظه اي از طریق افزودن ارزش به ذينفعان کلیدي [...]
پرسشنامه سرمایه فکری – لانگو و مورا (۲۰۱۱)

پرسشنامه سرمایه فکری – لانگو و مورا (۲۰۱۱)

سرمایه فکری: گالبرای سرمایه فکری را به عنوان یک مجموعه کلی از توانایی ها، معلومات، فرهنگ، استراتژی، روند و شبکه های رابطه ای از یک سازمان که یک ارزش یا پیشرفت های رقابتی را ایجاد کرده اند و [...]
پرسشنامه سرمایه فکری – روس و همکاران (۲۰۰۲)

پرسشنامه سرمایه فکری – روس و همکاران (۲۰۰۲)

سرمایه فکری: گالبرایس سرمایه فکری را به عنوان یک مجموعه کلی از توانایی ها، معلومات، فرهنگ، استراتژی، روند و شبکه های رابطه ای از یک سازمان که یک ارزش یا پیشرفت های رقابتی را ایجاد کرده اند و [...]
پرسشنامه سرمایه فکری سبز – چانگ و هانگ (۲۰۱۸)

پرسشنامه سرمایه فکری سبز – چانگ و هانگ (۲۰۱۸)

سرمایه فکری مجموعه ای از دانش، اطلاعات، دارایی های فکری، تجربه، رقابت و یادگیری سازمانی است که میتواند برای ایجاد ثروت به کار گرفته شود. در واقع سرمایه فکری تمامی کارکنان، دانش سازمانی و توانایی [...]
پرسشنامه سرمایه فکری – هوش السادات (۱۳۹۳)

پرسشنامه سرمایه فکری – هوش السادات (۱۳۹۳)

به منظور سنجش سرمایه فکری می توان از پرسشنامه محقق ساخته خدیجه هوش السادات (1393) استفاده کرد که در مقیاس لیکرت 5 درجه ای در 16 پرسش طراحی شده است. این پرسشنامه به سنجش سه بعد سرمایة انسانی، [...]
پرسشنامه سرمایه اجتماعی کاتارزینا پاژاک (۲۰۰۶)

پرسشنامه سرمایه اجتماعی کاتارزینا پاژاک (۲۰۰۶)

به منظور ارزیابی سرمایه اجتماعی بین گروهی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 12 گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر پاژاک (2006) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی [...]
پرسشنامه سرمایه فکری استوارت

پرسشنامه سرمایه فکری استوارت

از نظر استوارت (1997)، سرمایة فکری به مجموعه‌ای از دانش و اطلاعات در شرکت یا سازمان گفته می‌شود که موجب افزایش ارزش محصولات و خدمات از طریق هوش و نه فقط از طریق به کارگیری سرمایة مالی برای شرکت [...]
پرسشنامه سرمایه فکری سبز چانگ و چنگ (۲۰۱۲)

پرسشنامه سرمایه فکری سبز چانگ و چنگ (۲۰۱۲)

امروزه ارزش شرکت ها تا حد زیادی تحت تأثیر دارایی های نامشهود است؛ به عبارت دیگر، دارایی های نامشهود یا سرمایه فکری شرکت ها، به دلیل نقش قابل توجه خود در دستیابی به مزیت رقابتی، از اهمیت خاصی [...]