پرسشنامه کنترل امنیت سیستم های اطلاعاتی

پرسشنامه کنترل امنیت سیستم های اطلاعاتی

به منظور بررسی میزان اقدامات انجام شده در زمینۀ کنترل امنیت سیستم‌های اطلاعات می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 6 گویه می‌باشد که از منبع معتبر ابوموسی [...]
پرسشنامه سیستم های اطلاعاتی منابع انسانی

پرسشنامه سیستم های اطلاعاتی منابع انسانی

به منظور بررسی ادراک کارکنان نسبت به مزایا و موانع سیستم‌های اطلاعات منابع انسانی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 22 گویه می‌باشد که از منبع معتبر گای و [...]
پرسشنامه ارزیابی اثربخشی سیستم های اطلاعاتی

پرسشنامه ارزیابی اثربخشی سیستم های اطلاعاتی

به منظور ارزیابی اثربخشی سیستم های اطلاعاتی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 30 گویه و دارای ابعاد برنامه ریزی و بودجه بندی، گزارش دهی عملکرد/ مالی، کنترل [...]