پرسشنامه رایگان سنجش وضعیت نظام مدیریت عملکرد (P & M) بنگاههای ایرانی با رویکرد الگوی بلوغ قابلیت منابع انسانی

پرسشنامه رایگان سنجش وضعیت نظام مدیریت عملکرد (P & M) بنگاههای ایرانی با رویکرد الگوی بلوغ قابلیت منابع انسانی

به منظور سنجش وضعيت نظام مديريت عملکرد (P & M) بنگاههاي ايراني با رويکرد الگوي بلوغ قابليت منابع انساني (P-cmm) می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 55 گویه و 5 [...]
پرسشنامه بالندگی سازمانی اسپایدرز (۲۰۰۷)

پرسشنامه بالندگی سازمانی اسپایدرز (۲۰۰۷)

به منظور سنجش توسعه و بالندگی از نظر کارکنان سازمان می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 30 گویه و 6 مولفه باز بودن و شفافیت سازمان، اعتماد به همدیگر، شمول و [...]
پرسشنامه قدرت نسبت داده شده – کومر (۱۹۸۴)

پرسشنامه قدرت نسبت داده شده – کومر (۱۹۸۴)

به منظور سنجش نوع ادراکات زیردستان نسبت به جریان قدرت در روابط بین فردی در سازمان می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 25 گویه و 5 خرده مقیاس پاداش، اجباری، [...]
پرسشنامه توسعه حرفه ای کارکنان – زند (۱۳۹۰)

پرسشنامه توسعه حرفه ای کارکنان – زند (۱۳۹۰)

به منظور سنجش سنجش میزان توسعه حرفه ای کارکنان می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 21 گویه و ابعاد عوامل مدیریتی (نحوه ارزیابی عملکرد)، عوامل محیطی (شرایط [...]
پرسشنامه نیازهای بازار کار اجتهادی

پرسشنامه نیازهای بازار کار اجتهادی

به منظور سنجش نیازهای بازار می توان از پرسشنامه پرسشنامه نیازهای بازار کار اجتهادی استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 34 گویه و ابعاد نیازهای فنی و بازاری، نیازهای شناختی، نیازهای شخصیتی، نیازهای [...]
پرسشنامه سنجش مدیر اختاپوس – نصر اصفهانی

پرسشنامه سنجش مدیر اختاپوس – نصر اصفهانی

پرسشنامه حاضر با توجه به مبانی نظری پژوهش و ویژگی های مدیر اختاپوس، توسط نصر اصفهانی و نصر اصفهانی در سال ۱۳۹۰ در ایران تهیه و تنظیم شده است. این پرسشنامه دارای ۲۴ سوال می‌باشد که چهار زیر مقیاس [...]