پرسشنامه اثرات اجرای مدیریت منابع انسانی الکترونیکی بر جانشنین پروری – راستگو (۱۳۹۴)

پرسشنامه اثرات اجرای مدیریت منابع انسانی الکترونیکی بر جانشنین پروری – راستگو (۱۳۹۴)

مدیریت منابع انسانی الکترونیکی: مدیریت منابع انسانی حوزهای تخصصی در امر مدیریت است که در وهله اول با فعالیتهایی که بهطور مستقیم تأثیر می گذارد بر اینکه چگونه کارکنان به درون سازمان می آیند و [...]
پرسشنامه رایگان سرمایه گذاری بر روی کارکنان

پرسشنامه رایگان سرمایه گذاری بر روی کارکنان

به منظور ارزیابی سرمایه گذاری روی کارکنان در سازمان می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است، استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 32 و 6 بعد راهبردها و برنامه های سازمان شما، توسعه راهبردهای خود برای [...]
پرسشنامه مهارت کارکنان – سرلک و کولیوند (۱۳۹۶)

پرسشنامه مهارت کارکنان – سرلک و کولیوند (۱۳۹۶)

مهارت کارکنان: مهارت عبارت است از توانایی تبدیل دانش به کنش، به طوری که به عملکردی مطلوب، منجر شود. مهارت های مدیریتی به مهارت هایی گفته می شود که به وسیله آن، شخص در وجود خود امکان به حرکت در [...]
پرسشنامه آموزش کارکنان – مهدی (۱۳۹۵)

پرسشنامه آموزش کارکنان – مهدی (۱۳۹۵)

آموزش کارکنان: آموزش به معنی آموختن، یاددادن و تعلیم در برابر تربیت می باشد. آموزش ﺗﺠﺮﺑﻪای است مبتنی بر یادگیری و به منظور ایجاد تغییرات نسبتا پایدار در فرد، تا او را قادر به انجام کار و بهبود [...]
پرسشنامه بهره وری نیروی انسانی – جاهد (۱۳۸۵)

پرسشنامه بهره وری نیروی انسانی – جاهد (۱۳۸۵)

بهره وری نیروی انسانی یعنی به حداکثر رساندن استفاده از منابع نیروی انسانی به طریق علمی به منظور کاهش هزینه ها و رضایت کارکنان، مدیران و مصرف کنندگان و نیز  یعنی حداکثر استفاده مناسب از نیروی [...]