پرسشنامه توسعه حرفه ای کارکنان – زند (۱۳۹۰)

پرسشنامه توسعه حرفه ای کارکنان – زند (۱۳۹۰)

به منظور سنجش سنجش میزان توسعه حرفه ای کارکنان می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 21 گویه و ابعاد عوامل مدیریتی (نحوه ارزیابی عملکرد)، عوامل محیطی (شرایط [...]
چک لیست تحلیل نیازهای آموزشی – سارا کوک (۱۳۹۵)

چک لیست تحلیل نیازهای آموزشی – سارا کوک (۱۳۹۵)

با استفاده از چک لیست تحلیل نیازهای آموزشی می‌توانید نیازهای آموزشی یک فرد یا گروه را بررسی کنید اینکه چرا در حوزه «آموزش و توسعه» با یک نیاز مواجه شده اید؟ و بهترین راه توجه به آن چیست؟ این چک [...]
پرسشنامه غنی سازی شغل ریف و تاینل (۱۹۷۳)

پرسشنامه غنی سازی شغل ریف و تاینل (۱۹۷۳)

به منظور ارزیابی میزان غنی سازی مشاغل یک بنگاه یا سازمان می توان از پرسشنامه ریف و تاینل (1973) استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 18 گویه و ابعاد شغل، شاغل و فناوري می باشد. از آنجایی که این [...]
پرسشنامه بررسی اثربخشی دوره های ضمن خدمت

پرسشنامه بررسی اثربخشی دوره های ضمن خدمت

به منظور بررسی اثربخشی دوره های ضمن خدمت می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 41 گویه و ابعاد ویژگی های دوره های آموزشی ضمن خدمت و اثربخشی دوره های آموزش ضمن [...]