پرسشنامه مدیریت منابع انسانی – واین (۲۰۱۰)

پرسشنامه مدیریت منابع انسانی – واین (۲۰۱۰)

مديريت منابع انساني: منظور از مديريت منابع انساني مديريت حوزه هاي مرتبط با فرآيندهاي منابع انساني سازمان (جذب، بکارگيري، بهسازي و نگهداري) است. مديريت منابع انساني بعنوان ابزار اهداف،برنامه ها و [...]
پرسشنامه مدیریت استعداد – اوهلی (۲۰۰۷)

پرسشنامه مدیریت استعداد – اوهلی (۲۰۰۷)

مدیریت استعداد شامل برنامه ریزی یکپارچه ای است که عوامل بسیاری در آن درگیرند و تنها بخش منابع انسانی مسئولیت آن را بر عهده نمیگیرد، که این امر مدیریت استعداد را دشوار و زمانگیر، اما بسیار با ارزش [...]
پرسشنامه توسعه حرفه ای – نوا (۲۰۰۸)

پرسشنامه توسعه حرفه ای – نوا (۲۰۰۸)

توسعه حرفه ای یک فرایند مستمر در خصوص ارزیابی نیازهای آموزشی هر فرد و برنامه ریزی برای رفع این نیاز ها است (نوا، 2008، ترجمه پورصادق و علیمیرضایی: 1384). رويكردهاي توسعة حرفه ای نوا (2008) مؤلفه [...]
پرسشنامه سرمایه انسانی – هوگلند (۲۰۱۲)

پرسشنامه سرمایه انسانی – هوگلند (۲۰۱۲)

سرمایه انسانی: مجموعه دانش ومهارتهاي جمع شده درنیروي انسانی یک سازمان (میزان توانایی سرمایه انسانی تابعی از میزان دانش، تجربه، مهارت، تخصص و تقلید ناپذیری دانستنی های فکری و عملی آنان می باشد [...]
پرسشنامه مدیریت استعداد راهبردی – چن (۲۰۱۲)

پرسشنامه مدیریت استعداد راهبردی – چن (۲۰۱۲)

مدیریت استعداد راهبردی: مدیریت استعداد راهبردی به‌عنوان فعالیت‌ها و فرآیندهایی که شامل شناسایی سیستماتیک موقعیت‌های کلیدی است که به‌طور گوناگونی در مزیت رقابتی پایدار سازمان شرکت دارند، توسعه‌ی [...]
پرسشنامه آموزش کارکنان – دهار (۲۰۱۵)

پرسشنامه آموزش کارکنان – دهار (۲۰۱۵)

آموزش فرایندی است كه طی آن مجموعه ای از دانش‌های مرتبط و منظم همراه با عادات و مهارت‌های حاصل از آن انتقال می‌یابد. آموزش فعالیتی مداوم، جامع و برای همه، به منظور رشد و تعالی انسان، غنای فرهنگ و [...]