پرسشنامه عملکرد سازمان – محقر و همکاران (۱۳۸۹)

پرسشنامه عملکرد سازمان – محقر و همکاران (۱۳۸۹)

عملکرد سازمانی: عملکرد در لغت یعنی حالت یا کیفیت کارکرد؛ بنابراین، عملکرد سازمان یک سازهی کلی است که بر چگونگی انجام عملیات سازمان اشاره دارد (اسدی، 1395). معروفترین تعریف عملکرد توسط نیلی و [...]
پرسشنامه عارضه یابی سازمانی – ویزبورد (۱۹۷۶)

پرسشنامه عارضه یابی سازمانی – ویزبورد (۱۹۷۶)

عارضه یابی سازمانی عارضه یابی اولین قدم در فرایند ایجاد تغییرات بنیادی است که شامل تحلیلی از واقعیتهای فعلی و همچنین نیازهای محیط و توانایی سازمان در پاسخگویی و برآوردن این نیازها و خلق تصویر [...]
پرسشنامه عملکرد شغلی – سونی و مکات (۲۰۱۶)

پرسشنامه عملکرد شغلی – سونی و مکات (۲۰۱۶)

عملکرد شغلی: عملکرد شغلی میزان بازده ای است که به موجب اشتغال فرد در سازمان اعم از خدماتی و تولیدی حاصل می شود و تحت تأثیر دو عامل؛ یعنی توانایی کارکنان برای انجام وظایف شغلی و نیز وجود انگیزه در [...]
پرسشنامه عملکرد شغلی – شان و همکاران (۲۰۱۵)

پرسشنامه عملکرد شغلی – شان و همکاران (۲۰۱۵)

عملکرد شغلی: عملکرد شغلی به عنوان ارزش مجموعه رفتارهای کارکنان که به صورت مثبت و یا منفی در دستیابی به اهداف سازمانی سهیم هستند تعریف شده است. این تعریف از عملکرد شغلی شامل رفتارهایی است که تحت [...]
پرسشنامه عملکرد شغلی – الدینگ (۱۹۸۹)

پرسشنامه عملکرد شغلی – الدینگ (۱۹۸۹)

عملکرد شغلی: عملکرد شغلی به عنوان ارزش مجموعه رفتارهای کارکنان که به صورت مثبت یا منفی در دستیابی به اهداف سازمانی سهیم هستند، تعریف می شود. عملکرد شغلی یک سازه ترکیبی است که بر پایه آن کارکنان [...]
پرسشنامه عملکرد سازمان – ناندکومار (۲۰۱۰)

پرسشنامه عملکرد سازمان – ناندکومار (۲۰۱۰)

عملکرد سازمان: از دیدگاه نانداکومار (2010) عملکرد سازمان نشان می دهد که سازمان به چه اهداف کوتاه مدت و بلندمدت خود دست یافته است و قادر به کاهش چالش است (اویوبی و همکاران، 2016). عملکرد سازمانی [...]
پرسشنامه عملکرد سازمانی – مورمان و راست (۱۹۹۹)

پرسشنامه عملکرد سازمانی – مورمان و راست (۱۹۹۹)

عملکرد سازمانی: عملکرد سازمانی یکی از مهمترین سازه های مورد بحث در پژوهشهای مدیریتی است و بدون شک مهم ترین معیار سنجش موفقیت در شرکت های تجاری به حساب می آید. ولی به طور کلی در خصوص اینکه متغیرها [...]
پرسشنامه عملکرد کارکنان – شریفی فرد (۱۳۹۶)

پرسشنامه عملکرد کارکنان – شریفی فرد (۱۳۹۶)

عملکرد منابع انسانی: مدیریت عملکرد به عنوان یکی از پدیده های نوین در قلمرو مدیرت استراتژیک منابع انسانی قرار دارد و ارزیابی عملکرد یا ارزیابی شایستگی از مقوله ها و اجزای آن به حساب می آید. مدیریت [...]